Transparensregler bränsleskatteområdet

Göran Lindell Av Göran Lindell
24 maj 2016
 

EU-kommissionen strävar efter att öka insyn och kontroll av hur medlemsländerna följer statsstödsreglerna och som en del av det att öka offentligheten. Vid en första anblick kan det förstås tyckas bra med en ökad transparens, men i tillämpning så riskerar regelverket att bli kontraproduktivt i förhållande till målet som är minskade klimatutsläpp. Låt mig ge ett exempel.

2014 fastställdes nya riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi (EEAG 2014-2020) där medlemsstaterna åläggs att samla in information som ska offentliggöras på en webbplats. Sverige använder nedsättning av skatter som styrmedel för biodrivmedel vilket medför krav på statsstödsgodkännande. I regeringens proposition ”Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet” (2015/16:159) fastläggs de regelförändringar som krävs i Sverige för att statsstödsgodkännandet för perioden januari 2016 till och med december 2018 ska gälla.

För att uppfylla EUs regler kopplar regeringen ett krav på att skattskyldiga vid deklaration av punktskatter – dvs drivmedelsbolagen – ska fördela avdrag för biodrivmedel efter stödmottagare. Med stödmottagare avses den som i Sverige producerat ett motorbränsle eller har fört in motorbränslet till Sverige. Det är inte ovanligt att ett biodrivmedel passerar flera skattskyldiga innan skatten ska deklareras. Detta betyder att information om vem som producerat eller fört in produkten måste föras mellan flera aktörer för att den som i slutänden ska yrka avdraget ska ha underlag för att kunna göra ett avdrag. Att på det sättet lägga till ytterligare en dimension i affärsredovisningen medför en kraftig ökning av den administrativa bördan, då det rör sig om stora transaktionsmängder i system som inte har stöd för den typen av rapportering – d.v.s. det blir ett manuellt och tungrott jobb.

EU ställer också krav på att den som får ett stöd inte får vara i ekonomiska svårigheter. I den svenska implementeringen blir konsekvensen att den som i sin punktskattedeklaration yrkar ett avdrag för biodrivmedel ansvarar för att stödmottagaren inte är på ekonomiskt obestånd vid deklarationstillfället. Effekten blir att drivmedelsbolagen kan sitta med en risk på inneliggande lager med begränsade möjligheter att kontrollera sina leverantörers ekonomiska ställning enligt lagens definitioner.

Drivmedelshantering är i bulk och med massbalans, där kravet är att den slutliga produkten ska fylla de krav som ställs för att vara ett drivmedel. Ständigt tillkommande administrativa krav på biodrivmedlen, med ökad administrativ börda som följd, missgynnar biodrivmedlen och bidrar inte till klimatomställningen. Drivmedelsbranschen och SPBI driver sedan länge att ett system med kvotplikt med mål att komma bort från statsstödshanteringen bör utvärderas som alternativ till dagens system. Ett system med mer långsiktigt styrmedel och minskad regelbörda skulle nämligen vara till gagn både för industrin och klimatet.

Ingen likabehandling av regler i Sverige

Leif Svensson Av Leif Svensson
11 april 2016
 

Sverige har fått kritik av bl.a. OECD för att vi inte har likabehandling i olika delar av Sverige. Det gäller både miljötillstånd, bygglov och en hel del annat. Man kunde i stället tänka sig ett system som med körkort eller vapenlicenser. Här gäller tillståndet för hela riket oberoende av var körkort eller licens utfärdas.

Om man har startat och driver en restaurang i en kommun så ska man ha tillstånd för både livsmedelshantering och alkoholservering. Det är säkert bra, även om en del av de bilagor man tvingas skicka med borde vara enkla för myndigheter att hämta hem själva. Det gäller bokslut, F-skatt och annat som finns i offentliga register. När man väl fått de tillstånd som behövs så bör dessa också kunna gälla för andra restauranger i samma eller andra kommuner i landet. Man borde bara kunna göra en anmälan och starta verksamheten. Under förutsättning att man klarat kontroller av myndigheterna. Här borde man kunna använda Rättviks-modellen för tillsyn & tillväxt för bättre kommunikation och tydligare spelregler. Stora företag har organisation för att klara byråkratin vid varje etablering, men de mindre företagen måste fokusera på kärnverksamheten med nöjda kunder, kunnig personal och lämplig prissättning.

För byggbranschen har administrationen växt så att vi i dag har ungefär samma mängd människor i branschen som under miljonprogrammets glada dagar. Detta trots att vi bara bygger ungefär en femtedel så många lägenheter nu. Byggmetoder har gått framåt och medvetenheten har blivit bättre, men administrationen har ständigt ökat. En konstruktion som godkänts av en kommun eller myndighet, t.ex. Boverket, borde gälla för hela landet och inte behöva prövas i varje kommun. Kommunen ska ”bara” se till så att VA och elektricitet finns i tillräcklig omfattning och att marken faktiskt tillåter byggande. Genom detta skulle byråkratin och byggkostnaderna minska, vilket särskilt gynnar mindre företag och de privatpersoner som behöver bostad.

Angående byggande ska naturligtvis starttillstånd efter beviljat bygglov tas bort. Är bygglovet beviljat så måste bygget naturligtvis kunna starta utan ytterligare fördröjning. En annan ”onödig” regel gäller de generella reglerna om strandskydd. Det vore lämpligare att områden som behöver skyddas av allemansrättsliga skäl särskilt pekas ut, men övriga områden befrias från strandskydd. Detta skulle skapa mycket större ytor att bygga attraktiva bostäder på, och vi vill ju att människor ska kunna bo fint och harmoniskt. Genom att fler områden skulle bli möjliga att bebygga skulle inte de stora byggbolagen kunna behålla sina monopol/oligopol på byggande. Då skulle mindre företag ha chansen att konkurrera med kvalitet och närhet.

Att ett tillstånd gäller för Sverige skulle naturligtvis också kunna utvecklas till att gälla hela EU, men då kanske det behövs någon gemensam verifieringsmekanism. Detta borde gå att lösa med modern teknik och samtidigt minska tidsåtgång och kostnader. Kanske skulle det mest effektiva systemet inom EU bli styrande för övriga medlemsländer? Best practice i verkligheten alltså.

Leif Svensson, förbundsordförande i Småföretagarnas Riksförbund

Plan- och bygglagen har många dumheter

Ulrik Wehtje Av Ulrik Wehtje
18 mars 2016
 

Naturligtvis behövs regler för hur vi bygger. Vi vill ha verksamheter och byggnader som är säkra och som passar in i sin omgivning. Men vad som ska regleras bör styras av sunt förnuft.

Däremot så innehåller PBL (Plan och Bygglagen), som trädde i kraft 2011, också många direkta dumheter som stör näringsidkare, kommuner och som hindrar och t.o.m. tar död på projekt. Projekt som hade kunnat ge fler och växande företag och därmed fler arbetstillfällen.

Låt mig ge två exempel:

1. Söker man bygglov får man inte påbörja några åtgärder innan starttillstånd har lämnats och att invänta starttillstånd kan ibland ta lång tid. Kommunen kan visserligen bevilja begränsat starttillstånd för enklare schaktning, men inget mer. Om en fastighetsägare t.ex. vill måla sina väggar eller göra andra enklare justeringar är det absolut stopp ingen möjlighet till dispens.

2. Om en byggherre råkar ha gjort ett litet fel så slår sanktionssystemet till med full kraft. Det finns ingen gradering. Att göra ett stort eller litet fel kostar lika mycket, då kommunen inte får göra någon egen gradering. Det finns faktiskt nedsättningsmöjligheter, men då måste man först överklaga till nästa instans, Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan göra sin egen bedömning och då sätta ner sanktionsavgiften i vissa fall ända ner till noll.

Finns det något fog för denna logik? Inte vad jag kan finna.

Det finns som sagt viktiga funktioner som bygglovsprocessen skall hantera, men dumma kantigheter urholkar tyvärr det goda. Åtgärder som inte kan ge negativa följder finns det absolut ingen anledning att försena. Regler som tvingar många att överklaga ärenden som kunde hanteras redan i första instans är både tidskrävande och fördyrande. I flera fall kan det rentav stoppa projekt och företag kan gå under för ett bagatellartat fel.

Oproportionerliga sanktionssystem är synnerligen orättvisa. Vad som är rimligt för en grov förseelse är naturligtvis helt orimligt för en liten förseelse. För, vilka andra varor eller tjänster finns det bara ett enda pris på?

Det är helt enkelt dags för en rejäl regelförbättringsgenomgång av PBL. Varför inte börja med det som inte är kontroversiellt och jobba sig framåt därifrån?

Ulrik Wehtje, egenföretagare

Riksgäldens GD orolig för regelkostnader

NNR Av NNR
17 februari 2016
 

Regler är nödvändiga och viktiga, men det vore relevant att veta vilka kostnader de medför och även vad reglerna kostar i tillväxt och sysselsättning. Så säger Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad, som efterlyser en översyn och konsekvensutredning av vilka effekter reglerna på bank- och finansiell sektor får. Nya regler infördes efter bankkrisen och fler är på väg; en del nationella och en del på EU- eller G20-nivå.

Lyssna på inslaget i Ekonomiekot, 2.12 minuter in i sändningen här.

Ständiga förändringar – en byråkratisk mardröm

Magnus Larsson Av Magnus Larsson
04 februari 2016
 

Att tycka regeringen Löfvens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga är bra eller ej kan måhända diskuteras. Argumenten emot handlar ofta om att den höjda arbetsgivaravgiften kommer göra det mindre attraktivt att anställa unga, en grupp som ju dessutom ofta saknar arbetslivserfarenhet. Argumenten för handlar väl mest om att öka statens skatteintäkter. Men, vad som det däremot sällan talas om är vilken enorm byråkrati som sådana här förändringar innebär för oss företagare.

Istället för att höja avgiften vid årsskiftet sker detta nu i flera steg och med skilda nivåer för olika åldersgrupper. Hittills har de varit 15,49 procent vilket är ungefär hälften av den vanliga nivån. För anställda som är födda 1992 eller senare sänktes förra året först arbetsgivaravgiften i maj till 10,21 procent för att den 1 augusti höjas till 25,46 procent.

För anställda som är födda 1990-91 höjdes arbetsgivaravgiften den 1 augusti 2015 till 25,46 procent och för de som är födda 1989 var arbetsgivaravgiften 15,49 procent under januari till april för att därefter höjas till 31,42 procent den 1 maj förra året.

Och, den första juli 2016 höjs arbetsgivaravgiften för alla ungdomar till 31,42 procent.

Det är inte lätt att hänga med och göra rätt.

Som företagare tror jag att sänkt arbetsgivaravgift för unga är ett bra sätt att ge fler unga chansen till jobb. Men alla dessa ändringar är rena mardrömmen för företagare att hantera.

Istället för att göra det lättare och billigare att anställa unga får vi ökade kostnader och en byråkratisk mardröm. Låt oss hoppas att alla drar lärdom av detta och att förändringar görs smidigare, gärna vid årsskiften, framöver. För, oavsett vad vi lärde oss på matten i skolan – minus och minus blir inte alltid plus.

Magnus Larsson, Expander Business Consulting AB

Införselmoms – en bra och riktig reform som kan bli ännu bättre

Ingmar Ingstad Av Ingmar Ingstad
12 januari 2016
 

Efter flera års påtryckningar från näringslivet, så upphörde Tullverket den 1 januari 2015 att debitera införselmoms för importerade varor. Historiskt har, vid import, tullavgift beräknats på varans värde vid importtillfället och införselmoms beräknats på varuvärdet samt på tullavgiften.

Denna, till Tullverket, betalda införselmomsen har importörerna sedan kunna lyfta av i sin momsskattedeklaration två – tre månader senare.

Hela förfarandet har inte tillfört staten något utan endast stor administration såväl hos Tullverket, Skatteverket som hos importföretagen. De senares likviditet har dessutom belastats i stor omfattning.

Därför såg vi företagare mycket positivt på att införselmoms skulle slopas från årsskiftet 2015. Dock så kunde förfarandet av någon anledning inte göras lika enkelt som i andra länder, som t ex i Danmark där man inte erlägger införselmoms och följaktligen inte kan dra av denna moms i sin momsskattedeklaration. Här krävs inga bevis – inget att dra behöver inte bevisas.

I Sverige kan man tydligen inte göra saker så enkelt. Vid importtillfället gör man istället tulldeklarationen utan införselmoms, med angivande av beräkningsgrund för denna moms, som den tidigare skulle sett ut, fast den ju nu utgått.

I momsdeklarationen måste denna beräkningsgrund alltså räknas ut och anges i en ruta. Därefter måste importföretagen beräkna den införselmoms som skulle ha betalas och dra av samma belopp – ett ytterst onödigt nollsummespel.

Detta komplicerade förfarande har medfört ett otal frågor och felaktiga momsdeklarationer. Det svenska näringslivet borde få förenklade system och inte mer komplicerade, varvid verksamheter kan lägga mer energi på utveckling mm. Det skulle gynnat alla; företagen, jobben, tillväxten osv – istället för som nu, en enda administrativ och tidsödande röra.

Det positiva med reformen är att idag behöver ingen införselmoms erläggas vid importen, ett förfarande som ger bättre likviditet även om det medför onödigt administrativt arbete. Nästa steg måste vara att även minska administrationen.

Ingmar Ingstad, VD och ägare av Ingstad & CO, en speditionsfirma och oberoende fraktmäklare som är specialiserad på internationella transporter

Livsmedelsverkets krig mot allt

Josefin Strömberg Av Josefin Strömberg
15 december 2015
 

Entreprenörer och innovatörer kommer på löpande band på klimatvänliga och nyttiga livsmedelsprodukter, men Livsmedelsverkets höga mur klarar få av att klättra över. Nu har den fällt mig och mitt företag.

Miljö- och hälsoutmaningarna är omfattande, samtidigt är efterfrågan på mat som är både miljövänligt framställd och näringsrik större än någonsin. Sveriges kontrollmyndighet för livsmedel är enligt mig dock så pass omoderna och oflexibla att människor inte får tillgång till nya produkter.

Ta Stevia till exempel: en naturlig och söt ört som kan användas i stället för socker. Den innehåller inga kalorier, och då den är 300 gånger sötare än socker kan endast små enheter användas för att söta en produkt. I dag är många livsmedels sötade med stevia istället för socker, med stora näringsvinster.

Men vägen dit var inte enkelt. Först 2011 efter många års kämpande från Steviaproducenter godkändes steviolglykosider i Sverige, men redan 2008 godkändes det i USA, Schweiz och Frankrike.

Nu är Livsmedelsverket sist på bollen ännu en gång. Insekter konsumeras och säljs som livsmedel i USA och i flera EU-länder sedan några år tillbaka. Startpunkten för detta intresse var en FN-rapport 2013 som lyfte fram att äta insekter är en del av lösningen på de globala mat- och vattenutmaningarna. Till exempel släpper syrsor ut mindre än 1 procent utsläpp per gram protein, jämfört med nötkreatur. I en värld där köttproduktion står för 14 procent av alla utsläpp, vilket är mer än hela världens bilflotta, är det ett angeläget problem.

Vi började sälja ett mjöl gjort på syrsor som innehåller 67 procent protein. Intresset var större än vi väntat, men Sverige har en stor grupp människor som gärna testar nya livsmedel och vill äta miljövänligt. Stockholm Stad själva gav till och med ut en kokbok med insektsrecept, och skrev om hur miljövänligt det var, vilket vi tog som ett tecken på att även myndigheterna fullt accepterat detta. Men sen, helt plötsligt, fick vi saluförbud för vår produkt av Stockholms stad med hänvisning till Livsmedelsverket. Detta bara någon månad efter att de själva gett ut kokboken.

De hänvisar till någon som kallas novel foods-förordningen, men sanningen är att detta tolkningssätt strider med den mest grundläggande principen i EU, nämligen den om den inre marknaden.

År 1979 dömde EU-domstolen Tyskland då de vägrade tillåta import av den franska likören Creme de cassis de Dijon. Domen är viktig då den fastslår att en produkt som tillverkas och säljs legalt i en medlemsstat inte får förbjudas i en annan. Och just insekter säljs i bland annat Belgien, Frankrike, England och Nederländerna.

Men Sverige verkar vara byråkraternas högborg, här säger de nej till allt.

Josefin Strömberg, VD/CEO, Qvicket AB.

Ingen ska med!

Henrik Jönsson Av Henrik Jönsson
18 november 2015
 

Som ägare av ett mindre IT-bolag har vi konstaterat att vår personal, som huvudsakligen utför ett mycket intellektuellt krävande programmeringsarbete, både mår bättre och blir mer produktiva om de motionerar och tar väl hand om sin hälsa. Då detta även är en samhällsekonomisk preventiv hälsoåtgärd var vi medvetna om att det existerade ett skattereduktionsincitamente i detta hänseende.

I ljuset av detta fattade styrelsen beslut om en friskvårdspolicy varigenom vi ville erbjuda våra programmerare gymkort och tillgång till massage. Vid kommunikation med revisor belystes flera problem med detta: på grund av verksamhetens natur har vi även ett flertal studenter anställda. Dessa arbetar i snitt 5 timmar i månaden med att hantera supportuppföljning på våra produkter. Då studenterna formellt betraktas som anställda måste även dessa omfattas av en eventuell friskvårdspolicy för att en skattereduktion ska betraktas som legitim.

Då vi är en mindre verksamhet är en extrakostnad på ett par tusen kronor per person inte realistisk om även supportstudenterna måste omfattas. Det är orimligt att en person som endast arbetar ett par timmar i månaden och därmed adderar ett jämförelsevist blygsamt värde till verksamheten nödvändigtvis ska åtnjuta samma privilegier som hårt arbetande heltidsanställda.

Någon rimlig väg runt detta hinder har inte gått att finna. Regeln är naturligtvis skapad med stora verksamheter och tjugofyrakarats-”Alla ska med”-policy i åtanke, men stelbentheten gentemot mindre verksamheter med dynamisk sammansättning diskvalificerar oss alltså.

Man bör i sammanhanget även notera att just vår storlek och typ av informationsteknologiskt konsult- och produktionsbolag blir allt vanligare, och att de anställdas roller och arbetsomfattning varierar drastiskt i jämförelse med de storskaliga industriverksamheter många regelverk verkar ha konstruerats för.

Konsekvensen är att ingen nu får gymkort och massage. Uppenbarligen blev policyresultatet ”Ingen ska med.”

Henrik Jönsson, grundare av företagen Divine Robot AB och RestaurangOnline AB

Om vikten av förståelse och effektivitet – företagare berättar

Bertil Wahlström Av Bertil Wahlström
09 september 2015
 

Jag har varit företagare i många år, företrädesvis inom bok- och förlagsbranschen, och tycker mig varit med om det mesta när det gäller regler och byråkrati. Jag har också upplevt vilken skillnad det gör för mig som företagare om det finns en förståelse för och kunskap om företagens vardag hos myndigheter och beslutsfattare.

Sedan ett antal år tillbaka sitter jag i NNRs företagargrupp. Företagargruppen är ett bollplank och länk mellan de små företagens vardag och NNRs verksamhet för ett effektivare och mindre kostsamt regelverk. Vi talar vi ofta om konkreta exempel där företagen hamnat i kläm eller hur myndigheters och kommuners regeltillämpning kan bli bättre och effektivare. Det har tyvärr blivit ganska många och ibland hårresande exempel genom åren. I företagargruppen gör vi vad vi kan för att i förlängningen försöka påverka beslutsfattarna genom att bidra med erfarenheter och idéer. Faktum är att saker och ting faktiskt blivit bättre på många håll, men för en otålig företagare har det skett alldeles för långsamt. Många gånger behöver det inte vara fel på regelverket utan kan handla om hur ineffektivitet och bristande förståelse bidrar till allvarliga och kostsamma konsekvenser och stor osäkerhet för den enskilde företagaren. Exempel på detta är företag som får vänta länge på handläggning av sina ärenden.

Nedan berättar min kollega, Carin Stoeckmann, som driver företaget Byggmästar’n i Skåne, om sina erfarenheter i detta ämne:

”Förra året, i januari 2014, köpte vi mark som vi skulle bygga 55 ägarlägenheter på. Det var för oss en stor investering. Vi fick vår bank med oss – bra, annars hade vi aldrig klarat ut det likviditetsmässigt. 

Vi började som brukligt med att söka bygglov, men stötte på patrull. Bygglovet följde helt och hållet detaljplanen, så det borde ju gå bra, tänkte jag. Nej, stadsarkitekten sade nej till valet av kulör på fasaden. Detta löste sig efter några möten och en hel del förlorad tid. Då stöter vi på lite gamla tunnor i marken. Sanering startar upp, och vi blir försenade i bygget, men ännu värre, vi får en saneringskostnad på drygt en halv miljon. Nåväl, sådant händer. Men nu borde allt vara på rull, eller?

Nej, inte riktigt. I början av sommaren 2014 (ja, förra året), träffar vi Lantmäteriet och lämnar över alla handlingar till fastighetsbildningen. De öser beröm över handlingarna, aldrig har de sett så kompletta handlingar! (Det kan bero på att vi anlitade fd lantmätare som konsult!) Viktigt med fastighetsbildning, för utan fastighet inga pantbrev – och inga pantbrev, svårt för köpare att betala/ta lån.

Handläggare på Lantmäteriet utses, men denne har mycket annat att göra. Vi poängterar vikten av att få fram fastigheter och att de har ett år på sig för detta, max! Handläggaren blir dock sjukskriven och ärendet står still.

Inget händer och i april i år börjar vi bli riktigt nervösa. En vikarie utses då äntligen! Inflyttning ska ske 1 juni och framåt, och vi bara måste ha fram fastigheterna…

Vi jagar på ytterligare och de bedömer att kan få fram det i tid, men det blir inte så. Först i juli månad får vi klart med alla fastigheter. Därefter ska respektive fastighet få pantbrev kopplade till sig, och då är det ytterligare 27 dagar INNAN ärendet kan startas upp. Först den 28 augusti 2015 fick vi äntligen fram pantbrev! Innan detta kunde vi få betalt för lägenheterna (dvs inte genomföra transaktionerna). De nya ägarna har flyttat in, men de har inte betalat än, men är nu på god väg. Miljonbelopp! För att rädda oss tvingades vi i juni månad sälja av stora summor i värdepapper (som vi tack och lov hade). Vi hade tur som har en bra soliditet och kan ta smällar, vilket vi nu fick göra – ordentligt.

Ofta har fokus legat på att korta ned handläggningstider för bygglov, men jag måste säga att jag hade aldrig kunnat tro att Lantmäteriets fastighetsbildning skulle vara en sådan enorm flaskhals. Handläggaren på Lantmäteriet tyckte dock inte att vi skulle vara ledsna, ty vi fick ju faktiskt ganska snabbt en handläggare, medan andra får vänta ETT ÅR på att få en handläggare! Det tar alltså ett års byggtid att bygga fem våningar, fyra trapphus, 55 lägenheter, samt markarbeten – men mer än ett år att ta fram en fastighetsbildning, eller ens att få en handläggare!!!

Detta är min historia. Och, jag är säker på att det finns många fler som liknar min.”

 

Carin Stoeckmann driver företaget Byggmästar’n i Skåne.

Bertil Wahlström äger J.A. Lindblads Bokförlags AB.

Varför TTIP är så viktigt för mig och mitt SME-företag i Piteå

Maud Spencer Av Maud Spencer
16 juni 2015
 

Maud Spencer

Jag är VD och ägare till ett SME-företag i verkstadsbranschen med 38 anställda. Vi arbetar med aluminium, stål, glas, elektronik och tillverkar eldrivna skjutluckor. Ni hittar våra produkter i receptioner, betalstationer, restauranger, husfasader mm. Många gånger i miljöer med hög säkerhetsnivå där skjutluckorna kan vara skott- eller brandsäkra.

Eftersom vi arbetar på en liten ort och med en nischad produkt så måste vi exportera för att kunna växa och utvecklas. Därför har också arbetat med export under en längre tid och exporterar till de flesta länder i Europa, men även till länder som Australien, Colombia och Japan.

Under åren har haft många förfrågningar från USA. Vi har nyligen börjat leverera till USA och då stött på en hel del problem som inte finns vid export till andra länder. Detta har lett till att större delen av våra leveranser går via Kanada. Detta innebär naturligtvis en förlängd leveranstid, en extra kostnad för slutkunden i USA och en större miljöpåverkan.

 

Små företag gör affärer med andra små företag

Mitt företag är ett litet företag och vi gör affärer med andra små företag. Små företag i Europa och de flesta andra länder är vana att göra affärer med andra länder. Men så är inte fallet med USA, framförallt är det byråkratin som gör att de mindre företagen känner att de inte klarar av att importera. Men tulltarifferna har också stor betydelse.

Ett annat problem för oss som arbetar med certifierade och klassade produkter är att vi måste göra dubbla tester. Vi har testat och fått en av våra skjutluckor brandklassad enligt EN-norm; en norm som även godkänns i många länder utanför EU, men inte i USA. Om vi skall sälja produkten där måste vi göra om alla tester på plats till en kostnad på mellan tre- och femhundra tusen. En kostnad som ett storföretag kan ta, men absolut inte ett litet företag som mitt. Detta har gjort att det i dag inte finns brandklassade skjutluckor för installation i t ex restaurangkök och på bensinstationer i USA.

 

Därför TTIP

Om Sverige skulle få till stånd ett bra frihandelsavtal med USA, som TTIP, skulle det innebära stora möjligheter för företag som mitt. Vi skulle få bättre tillgång till en stor och viktig marknad, som för många i dag är svår att komma in på och som kanske undviks helt eftersom det blir för dyrt och krångligt att göra affärer. Tänk också vad det kan innebära för andra företag som idag står i startgroparna att satsa på export. Vilka möjligheter för tillväxt och jobb det skulle bli.

Maud Spencer är VD på Svalson AB