NNR på studieresa i Nederländerna

Här om veckan besökte en delegation under ledning av Näringslivets Regelnämnd (NNR) Haag i Nederländerna för att lära sig med om hur landet arbetar med regelkrångel och regelförbättring. Under två dagar hann man göra ett flertal besök och dra många nya lärdomar som kan vara till nytta för det fortsatta regelförenklingsarbetet i Sverige.

Resan började med ett besök hos Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), den nederländska motsvarigheten till Regelrådet. ATRs kanslichef Dr Rudy van Zijp berättade att stort fokus ligger på att komma in tidigare i lagstiftningsprocessen, vilken gör granskningen mer effektiv.

– Vi fokuserar på workabillity – hur lagstiftning kommer fungera med annan lagstiftning och hur regelverken samverkar i praktiken. Nederländerna har också i stort sett lämnat de kvantitativa målen och arbetar i stället med fokus på kvalitativa, berättade Rudy van Zijp.

VNO-NCW samlar det nederländska näringslivet och företräder dess intressen på en rad områden och var också NNRs främsta kontaktpunkt under resan. Ramona van den Bosch och Frederik van Til berättade om några av de utmaningar det nederländska näringslivet står inför på regelområdet, bland annat ett mycket omfattande ansvar vid sjukskrivning hos anställda.

– Vi har sett hur regelkostnaderna har ökat med över fem miljarder euro under nuvarande regering. Överblicken saknas tyvärr och det drabbar företagen konstaterade Ramona van den Bosch.

SIRA Consultings ägare och grundare Peter Bex berättade om deras arbete med ett SME-indikatorprogram där man kartlagt regelbördan för små företag runt om i Nederländerna, i exempelfallet frisörer. De talade också om en övergång från en kvantitativ till en kvalitativ syn på regelbördan.

– Å ena sidan behövs mätbara mål, å andra sidan handlar det om kvalitativa problem. Så snart man börjar prata om siffror ifrågasätts de och det är inte för siffrorna vi gör detta. Vi gör detta eftersom vi som företag har problem och vill ändra det, menade Peter Bex.

Suzanne van Melis från NL Ministry of Justice arbetar med regelfrågor och berättade om hur regleringsprocessen och uppföljningen hanteras juridiskt i Nederländerna och hur departementet vill förbättra det arbetet.

– Vi använder information från konsekvensanalyser för att utarbeta instrument som hjälper våra kollegor på andra departement att skriva bättre utkast och lagstiftarna att skriva bättre lagförslag. Det gör skillnad från allra första början i lagstiftningsprocessen, berättade Suzanne van Melis.

Under besöket fick NNR också ta del av preliminära resultaten från en kartläggning av överimplementering som konsultfirman Deloitte gjort på uppdrag av det nederländska ekonomiministeriet. 

Resan innebar att många goda nederländska kontakter knöts och återupplivades och NNR kom hem med ett flertal uppslag att arbeta vidare med både hemma i Sverige och i samarbete med kollegor på EU nivå.