Regelförbättringsarbetet under årets första kvartal har präglats av hoppfullhet och väntan

Regelförbättringsarbetet under årets första kvartal har präglats av hoppfullhet och väntan

Regelförbättringsarbetet under årets första kvartal har präglats av hoppfullhet och väntan

När vi nu lägger det första kvartalet år 2024 till handlingarna finns det anledning att se tillbaka på vad som skett på regelförbättringsområdet de tre månaderna. Det är mycket som händer och vi på NNR hoppas så småningom kunna se tillbaka på 2024 som något av ett segerår för alla oss som brinner för enklare och mer kostnadseffektiva regelverk för företagen. Samtidigt önskar vi att det skulle gå fortare.

Förväntan var och är stor efter att regeringen under hösten presenterade flera omfattande förslag på systematiska förändringar av hur Sverige arbetar med regelförbättring och uppföljning. Inte minst förenklingsrådet och implementeringsråd är förslag som NNR och våra medlemmar har arbetat för under många år och som nu äntligen ska komma på plats.

Regeringen säger sig arbeta för högtryck med att besluta om ramarna för förenklingsrådet och implementeringsrådet. Förenklingsrådet ska ta fram rekommendationer och förslag på regelförenklingar i den svenska lagstiftningen och implementeringsrådet för hur EU:s regelverk bör genomföras i svensk rätt.

Det handlar å ena sidan om viktiga förslag som kräver genomarbetade direktiv. Å andra sidan är det otillfredsställande att det drar ut så mycket på tiden. Det riskerar att förenklingar och effektiviseringar kan utebli och att trovärdigheten gentemot näringslivet därmed får sig en törn.

Detsamma gäller de reformer som behövs för att förstärka konsekvensutredningarnas kvalitet och regelrådets mandat. Här har finansdepartementet och näringsdepartementet haft frågan på sitt bord i två år. Under tiden presenterar Regelrådet rapport efter rapport som visar att kvaliteten fortfarande inte förbättras – eller till och med sjunker.

NNR och medlemmarna har som bekant några prioriterade regelförbättringsförslag som väntar på behandling och som behöver genomföras för att minska företagens regelbörda både på kort och lång sikt. Den hemställan med förslagen som vi skickade till regeringen kan läsas här.

NNR följer naturligtvis upp arbetet med såväl de båda råden som med konsekvensutredningsarbetet och förbättringsförslagen och har sedan årsskiftet i regelpodden intervjuat några av de personer som ansvarar för det operativa regelförbättringsarbetet. Dessa intervjuer kommer fortsätta under våren. En annan del som NNR i skrivande stund följer upp är myndigheternas förenklingsuppdrag i regleringsbreven där vi nu etablerat en första kontakt med de personer som ansvarar för uppdraget.

Under det första kvartalet har också NNRs länsstyrelsegranskning presenterats. Länsstyrelserna har en viktig roll gentemot företagen och därmed i förenklingsarbetet. Vår granskning visar på skillnader i tillämpning mellan länsstyrelserna, men också på möjligheter och goda exempel. Vi ser rapporten som ett viktigt diskussionsunderlag för medlemmarna och länsstyrelserna att ha i det gemensamma regelförenklingsarbetet och för förståelsen för varandras situation.

NNRs medlemmar använder också undersökningen på olika sätt i sitt eget påverkansarbete och kommer till olika slutsatser om hur situationen ska förändras. Det visar hur viktig frågan om en enhetlig regeltillämpning är för alla de företag som NNR företräder, men också att våra medlemmar har olika ingångar och åsikter. NNR är en bred kyrka och det är en styrka. Bland annat har LRF och Företagarna arbetat vidare med rapporten på olika sätt.

Ett antal regelförbättringsförslag har eller är på väg att genomföras inom olika enskilda områden, nu senast att färre företag ska behöva redovisa moms  och sedan tidigare förenklad kvittohantering samt avskaffat hotell och pensionattillstånd. Dessa är förslag vi på NNR och våra medlemmar drivit länge och flera av dem finns med på listan över näringslivets 105 förslag till regelförbättringar i Sverige.

Mycket går alltså åt rätt håll, men fortfarande för långsamt. Vi hoppas därför att proppen går ur under nästa kvartal. Tills dess fortsätter vi på NNR och våra medlemmar att ligga på, följa upp och visa vägen för enklare och effektivare regler för Sveriges företag.