Regelbörda och växande företag

Ny rapport från Tillväxtanalys, ”Regelbörda och växande företag, Sverige i internationell jämförelse”, överlämnades till regeringen den 28/9.

 

I rapporten gör myndigheten en jämförelse med utgångspunkt i olika internationella undersökningar som på olika sätt behandlar frågan om regelbörda och olika typer av regelbörda som kan antas vara tillhämmande för små- och medelstora företag.  Av rapporten framgår att Sverige har väl fungerande regelverk och institutioner på ett flertal olika områden medan det samtidigt finns regelområden  som får antas påverka företagens tillväxtmöjligheter negativt.

 

Utifrån de undersökningar som finns och de frågor som dessa fångar upp konstaterar myndigheten att de främsta tillväxthindren utgörs av arbetsmarknadslagstiftningen och skatteområdet. På arbetsrättens område är det främst de s.k. senioritetsprincipen som ligger till grund för turordningsreglerna och som i jämförelse med andra länders regelverk får bedömas vara en nackdel för svenskt vidkommande. Inom skatteområdet lyfts den relativt höga beskattningen för individer fram och nivåerna på kapitalskatterna som i ett internationellt perspektiv bedöms vara problematiska. Vidare lyfter myndigheten fram att det omfattande offentliga ägande av företag med verksamhet på marknader som är konkurrensutsatta  är relativt omfattande i Sverige och därmed får bedömas medföra nackdelar när det gäller förutsättningarna att få fram fler växande förtag.

 

NNR har under många år lyft fram behovet av att regeringen måste bredda den systematiska synen och diskussionen om olika regelverk till de frågor som verkligen har betydelse för förutsättningarna för  tillväxt, vilket bl.a. finns beskrivet i rapporten Regelagendan 2010  (länka till NNR.se). Mot denna bakgrund finner vi det positivt att Tillväxtanalys nu överlämnat den aktuella rapporten till regeringen och som visar att det finns goda skäl för varför olika regelverk bör reformeras i enlighet med vad NNR och dess medlemmar lyft fram under många år. Förhoppningsvis kan rapporten stimulera och fördjupa diskussion om vilka regelverk som regeringen bör reformera för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige. Tillväxtanalys rapport finns att läsa  på denna länk.

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2012_06.pdf