Tillväxtverket: Vi följer bara regeringens direktiv

pile-of-papers

Hur påverkas företag och branscher egentligen av Corona-epidemin och de åtgärder som införs för att stoppa spridningen? Läs NNRs artikelserie om medlemmarnas villkor under krisen, och hur myndigheterna ser på saken. Vi har talat med Pia Högset, samordnare för sekretariatet för korttidsstöd på Tillväxtverket, för att få veta bland annat vad de gör åt de långa handläggningstiderna.

Hur anser Tillväxtverket att man lever upp till kraven i Förvaltningslagen (skyndsam handläggning mm)?

Den 16 mars 2020 meddelade regeringen att Tillväxtverket skulle få i uppdrag att hantera det nya öppna och permanenta stödet för korttidspermitteringar, som delvis regleras genom nya bestämmelser i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Den 7 april 2020 trädde lagändringarna i kraft och samma dag kunde arbetsgivare ansöka om stöd hos Tillväxtverket. Sedan Tillväxtverket började ta emot ansökningar om korttidsstöd har cirka 32 miljarder kronor beviljats i stöd. Över 74 000 ansökningar har beviljats och cirka 580 000 personer har varit permitterade under någon del av 2020.

Tillväxtverket arbetar utifrån följande mål för hanteringen av korttidsstödet:

  • Skyndsamt – Medel ska utbetalas till berättigade företag med hög hastighet för att förhindra konkurser och uppsägningar under pågående ekonomiska kris.
  • Rättssäkert – Tillväxtverket ska tillhandahålla ett system som upprätthåller rättigheter och skyldigheter gentemot stödsökande.
  • Ansvarsfullt – Systemet ska säkerställa att skattemedel hanteras ansvarsfullt och minimera utbetalningar till icke stödberättigade.

För den praktiska hanteringen innebär detta att Tillväxtverket gör stora ansträngningar för att tillhandahålla god service och en så skyndsam handläggning av ärenden som möjligt. Vidare ska kontroll och granskning finnas med i varje steg av handläggningsprocessen. Parallellt med dessa högt satta mål har Tillväxtverket haft utmaningar med att på kort tid hantera ett nytt regelverk, samtidigt som myndighetens processer och kontroller varit under uppbyggnad.

Tillväxtverket är medvetet om de krav på handläggningen som förvaltningslagen uppställer och arbetar kontinuerligt för att de stödsökande företagens kontakter med myndigheten ska vara smidiga och enkla och för att handläggningen ska vara så snabb som möjligt. Tillväxtverket arbetar också löpande med att se över sin kommunikation och den information som finns på exempelvis myndighetens hemsida, i syfte att göra korttidsstödet lätt att förstå och söka.

Tillväxtverkets handläggning har varit så snabb som varit möjligt utifrån rådande förutsättningar samt att myndigheten har att säkerställa materiellt korrekta beslut.

Varför satte man inte in tidigare resurser givet att man insåg att man inte skulle klara av anhopningen?

Vi har arbetat på flera fronter för att successivt skala upp organisationen. I den akuta krisen förra våren låg fokus på inlån av personal från en rad andra myndigheter och omprioriteringar inom Tillväxtverket. Parallellt startade vi rekrytering av nya medarbetare, som har pågått hela året. Totalt sett har Tillväxtverket ökat antalet medarbetare från cirka 500 före pandemin till cirka 1 100 i mars i år. Vi har också ett hundratal nya handläggare på väg in.

Ungefär två tredjedelar av våra ärenden går felfritt genom våra automatiska kontroller och kan därför få ett relativt snabbt besked från oss. Men en tredjedel av våra ärenden flaggas i de automatiska kontroller vi gör och kräver en fördjupad granskning. Det leder till längre handläggningstider. Med det sagt så är det en av våra främsta prioriteringar, att sänka handläggningstiderna.

Förutom ökad bemanning har vi effektiviserat handläggningsprocesserna och jobbat med att minska antalet ärenden som hamnar i utredningssegment genom riktad vägledning och information. Vi har även tillsatt ett antal särskilda grupper kvalificerade handläggare som arbetar med de här mest komplicerade och äldsta ärendena så att de företagen nås av information om sitt ärende och får ett beslut.

Varför inte bistå de företag som gjort rena handhavandefel och som egentligen är berättigade stöd i sak?

Tillväxtverket bistår företagen med information på vår webbplats samt genom hjälp via vår kundsupport (telefon+chatt). På webbplatsen finns också instruktionsfilmer. Det finns även information i ansökningssystemet Min ansökan och i vår digitala kundtjänst Frågor och svar, där det också är möjligt att skicka in frågor och prenumerera på uppdateringar. I Frågor och svar finns närmare 190 artiklar. Just i syfte att underlätta för företagen att undvika enklare misstag så har vi till exempel utvecklat Min ansökan med ytterligare frågor och informationsrutor där företagen kan läsa sig till vad som avses.

En annan viktig kanal ut till företagen är genom de regelbundna möten vi har med branschföreningar, arbetsgivareorganisationer och fackförbund. Vi träffar dem varje vecka och de får de all ny information vi har och de har också möjlighet att ställa frågor.

Hur kan det komma sig att ansökningssystemet för det förlängda stödet kommer dra ut på tiden från ikraftträdandet – hade man inte kunnat inleda detta arbete tidigare?

Skälet till det är att regeringen har infört nya bestämmelser för korttidsstödet 2021. De här förändringarna kräver utveckling av våra IT-system och då behövde vi vänta in att lagen antogs av riksdagen, 15 februari. En del i detta har vi kunnat förbereda, men tyvärr inte allt, och då behövde vi några veckor på oss.

Vi räknar med att utbetalningarna ska påbörjas vecka 14, dvs. veckan efter att ansökan har öppnat.

Hur drar Tillväxtverket lärdomar från det som varit och dokumenteras detta på något sätt?

Tillväxtverket drar lärdomar av arbetet med stödet under 2020, för att kunna bedriva skyndsam, ansvarsfull och rättssäker hantering av stödet för 2021. Läs gärna vår redovisning av stödet till korttidsarbete under 2020 i Tillväxtverkets årsredovisning för det gångna året: https://publector.org/publication/Tillvaxtverket-Arsredovisning-2020/Stod-vid-korttidsarbete. Både i årsredovisningen och i bifogad rapport om fusk finns material som syftar till att dra lärdomar och förbättra vår verksamhet i form av återrapporteringar.

I Tillväxtverkets regleringsbrev står det så här:

4.2 Resultatet av myndighetens arbete med tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. De medel som har använts för arbetet ska redovisas. Myndigheten ska även rapportera det arbete som bedrivits för att upptäcka fusk i samband med tillämpningen av lagen samt det arbete som har bedrivits för att främja en enkel och effektiv ärendehantering av stödet för företagare. Tillväxtverket ska återrapportera till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2022, med en delrapportering till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021.

En del av regeringens uppdrag till Coronakommissionen är att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att lindra pandemins konsekvenser för näringslivet. Det välkomnar vi. Det finns många lärdomar vi behöver dra av den här krisen, så att vi står bättre rustade till nästa kris.

De som gjort återföring av utdelade belopp (eller aldrig har plockat ut pengar) – varför den strikta tolkningen att det är stämmobeslutet och inte utfallet som ligger till grund för Tillväxtverkets bedömningar?

En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Avseende stödet 2020 gör Tillväxtverket bedömningen att om det stödsökande företaget genomför en värdeöverföring i form av vinstutdelning, under den period Tillväxtverket kontrollerar, talar detta starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.

En utdelning anses genomförd vid tidpunkten för utbetalning eller vid tidpunkten för beslut om utdelning. Under 2020 kontrollerar Tillväxtverket värdeöverföringar under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

För stöd som mottas under perioden 1 december 2020-30 juni 2021 framgår av den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall att en arbetsgivare inte är stödberättigad om arbetsgivaren under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställer ett beslut om vinstutdelning eller ett sådant beslut fattas av stämman, styrelse eller motsvarande organ under samma period.

Detsamma gäller för gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägare och om arbetsgivaren ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen, gäller vad som anges om värdeöverföringar även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen.

Att bolagets stämma, efter beslut om att genomföra en vinstutdelning under de perioder som Tillväxtverket kontrollerar, senare fattar ett omvänt beslut eller tillskjuter medel, påverkar inte Tillväxtverkets bedömning. Denna bedömning gäller både avseende reglerna för korttidsstödet 2020 samt reglerna för korttidsstödet 2021. Orsaken är att värdeöverföringar som genomförs under de perioder som anges ovan starkt talar för att företaget inte har allvarliga ekonomiska svårigheter, under 2021 strider det dessutom mot lagregleringen.

Varför skärptes bedömningarna och kraven på dokumentation efter första stödperioden?

Den här frågan bör ställas till regeringen. Vi hänvisar till denna promemoria: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/fortsatt-mojlighet-till-korttidspermittering-och-nya-atgarder-for-att-starka-kontrollen/

Har ni något ni vill säga till de företag som är kritiska till hanteringen av stödutbetalningarna?

Nu öppnar ansökan för stödet 2021 måndag 29 mars och vi står redo och kommer göra vårt absolut bästa för att varje ärende ska hanteras skyndsamt.

Det finns tyvärr företag som har väntat länge på besked som rör stödet för 2020. Det är vi inte nöjda med. Vi gör nu särskilda insatser kring ärenden som har väntat länge. De kommer att betas av och företagen kommer att få information inom kort.

Vi är tacksamma för de synpunkter vi får från alla företag och tar till oss av förbättringsförslag som kommer. Fortsätt att höra av er till vår kundsupport.