Slutsatser om regelförenkling från konkurrenkraftsrådet 20-21 februari 2012

Slutsaterna om regelförenkling från konkurrenskraftsrådet 20-21 februari understryker vikten av att regelgivare utgår från de som berörs av och ska följa regler när förenklingar eller nya regler genomförs. Ett “end-user perspective” är något som NNR länge framhållit och det är positivt att det nu förankras bland beslutsfattare i EUs institutioner och i medlemsstaterna. Rådet betonar också att arbetet med att undvika och minska regelkostnader för små- och medelstora företag måste fortsätta och uppmanar även EU-kommissionen att utvidga arbetet med uppföljningar och utvärderingar av faktiska resultat. Slutsatserna finns tillgängliga här