”Reglerna ska vara enkla att förstå och tillämpa”

”Reglerna ska vara enkla att förstå och tillämpa”

Regelbloggen har intervjuat partiernas regelpolitiska talespersoner för att ta pulsen på regelfrågorna i svensk politik. Idag har vi talat med Lili André, näringspolitisk talesperson för Kristdemokraterna och ansvarig för regelförbättringsfrågorna.

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Kristdemokraterna var drivande i alliansregeringen för att regelförenklingar skulle genomföras, samma roll tar vi i den nuvarande regeringen. De sista åren har regelbördan ökat över tid, i snitt tvingas företagare lägga tio timmar i veckan på administration och sex av tio företagare upplever regler som ett tillväxthinder. Arbetet mot regelkrångel ges högre prioritet med vår nya regering. Det är flera initiativ som är igångsatt. Regeringen håller på att analysera de remissynpunkter som har lämnats på i betänkandet ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen. Det finns en otrygghet och svårigheter kring skatteregler. Reglerna ska vara enkla att förstå och tillämpa. Här sker just nu en översyn för att underlätta och främja egenföretagande så att det blir mindre komplicerat att starta och driva en enskild näringsverksamhet Vi KD har efterlyst en handlingsplan för att minska regelbelastningen och att den kombineras med mål som följs upp av riksdagen.

Kvaliteten på konsekvensutredningarna som åtföljer regelförslag har varit låg under en mkt lång tid. Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att höja kvaliteten?

Kristdemokraterna vill stärka Regelrådet uppgift och ställning. Regelrådet inrättades av den alliansledda regeringen år 2008 med fokus på att arbeta med regelförenklingar för företag. Det samlade utfallet av Regelrådets granskning av konsekvensutredningar visar på brister i analysen av påverkan på företagens kostnader och konkurrensförhållanden för företag. Regelrådet har konstaterat att dessa aspekter är av stor betydelse för företagens förutsättningar att arbeta och växa. Regelrådet bör bli obligatoriskt remissorgan även för Regeringskansliets förslag, så nya lagar och regler såväl som förändringar i befintliga, blir så  ändamålsenliga som möjligt.

Företagens kostnader till följd av regler har ökat med flera miljarder under de senaste åren. Vilka åtgärder anser ni behöver genomföras för att bromsa denna utveckling?

Kostnadsaspekten är ett viktigt skäl för varför politiken måste se över reglerna, men även det faktum att krångliga regler och onödig byråkrati gör att potentiella entreprenörer avstår från att förverkliga en livsidé. Kristdemokraterna vill att principen ”en regel in, två regler ut” ska gälla.

Företagen har under ett flertal år angett att förbättringar och förenklingar av regelverken är särskilt viktiga inom områdena skatt/moms, arbetsrätt och arbetsmiljö, miljö och specifika branschregler. Vilka konkreta förbättrings- och förenklingsåtgärder vill ditt parti vidta på dessa och andra områden?

Att minska antalet regler är en viktig del, men även att det finns en garanti som gör att en företagare i en kontakt med myndigheter endast behöver lämna en och samma uppgift en gång.

Överimplementering av EU-regler orsakar ofta högre kostnader och svårigheter för svenska företag att konkurrera på den inre marknaden. Hur anser ditt parti att överimplementering bör hanteras och undvikas?

Kristdemokraterna anser att Sverige ska lägga sig på miniminivån för att inte missgynna svenska företags konkurrenskraft. Vi vill se ett implementeringsråd med målet att minska regelbördan och vässa svenskt näringslivs konkurrenskraft. Något som också bör utvärderas löpande.