”Det ska vara enkelt att starta och driva företag”

”Det ska vara enkelt att starta och driva företag”

Regelbloggen har intervjuat partiernas regelpolitiska talespersoner för att ta pulsen på regelfrågorna i svensk politik. Idag har vi talat med Mats Green, energipolitiske och näringspolitiske talesperson för Moderaterna och ansvarig för regelförbättringsfrågorna.

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

För Moderaterna är det uppenbart att företagens regelbörda är alldeles för stor Företagens främsta arbete skall vara deras egen kärnverksamhet, inte att skicka blanketter till myndigheter.

Det ska vara enkelt att starta och driva företag.  Företagens betydelse för Sverige kan inte framhävas nog. De bygger vårt välstånd, upprätthåller vår välfärd och för oss in i framtiden. Regler som företag ska förhålla sig till måste därför vara begripliga, proportionella mot den nytta de ska göra och inte kollidera med varandra.

Den socialdemokratiska regeringen gjorde mycket lite för att minska regelkrånglet för företagare. Det är därför glädjande att en ny regering har tillträtt som tar frågan på mycket stort allvar. Om företag ska vilja etablera sig i Sverige, svenska företag ska kunna växa och Sverige stärka sin konkurrenskraft behövs ett gediget arbete med regelförenklingar. Företag ska inte behöva lägga tiotals timmar i veckan på att efterfölja överflödiga regler, eller lägga enorma belopp på onödiga certifieringar. Äntligen har vi en regering som på riktigt kommer arbeta för att minska företagens regelbörda.

Kvaliteten på konsekvensutredningarna som åtföljer regelförslag har varit låg under en mkt lång tid. Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att höja kvaliteten?

Moderaterna har tidigare föreslagit att stärka regelrådets roll i arbetet att granska regler och göra konsekvensutredningar. Bland annat bör regelrådet involveras tidigare i lagstiftningsprocessen för att kunna avvärja brister innan förslaget är för långt gången.

Företagens kostnader till följd av regler har ökat med flera miljarder under de senaste åren. Vilka åtgärder anser ni behöver genomföras för att bromsa denna utveckling?

De lagar och regler som påverkar ett företag är en labyrint och det kan krävas heltidsanställda för att på ett korrekt sätt ta sig igenom detta. Varje år skickar svenska företag in omkring 96 miljoner blanketter till 90 olika myndigheter. De administrativa kostnaderna som krävs för att navigera sig igenom detta måste minska.

En viktig första åtgärd är att kartlägga hur regelbördan ser ut för företagen I ett sådant arbete behöver såväl företagarorganisationer, företag och expertis från berörda förvaltningar involveras.

Moderaterna har även föreslagit att ett koncept om ”En dörr in” bör införas så att företagare endast behöver lämnar in uppgifter på en plattform en gång. Dessa uppgifter bör kunna slussas vidare till aktuell myndighet. På så sätt slipper företagare ha flera olika kontakter med olika myndigheter i exempelvis ett tillståndsärende.

Moderaternas egna mål är att regelbördan ska minska med 30 procent. Att minska regelbördan är inte enbart en statlig frågan utan arbetet måste även prioriteras hos kommuner och regioner.