“Reglerna måste hjälpa snarare än stjälpa!”

“Reglerna måste hjälpa snarare än stjälpa!”

Arbetet med NNRs småföretagargrupp fortsätter och regelbloggen intervjuar ledamöterna för att få veta mer om deras syn på regelförbättring och sitt engagemang i NNR. Denna gång har vi pratat med Ulrik Wehtje, företagare ibland annat tryckeribranschen som företräder Svenskt Näringsliv.

Varför är du medlem i NNRs småföretagargrupp?

Det är jag därför tycker att hanteringen av regelverk för företag är en väldigt viktig fråga, och högprioriterad att hantera på vettigt sätt. Därför hoppas kunna göra en insats.

Varför tycker du NNRs verksamhet är viktigt?

Det krävs någon som sammaordnar de olika intressenternas synpunkter kring regeleffektiviseringen. En samlad front. Det finns olika intressen som ibland går åt olika håll, men det finns alltid en minsta gemensamma nämnare.

Regelverken är ju nödvändiga, men de måste vara anpassade så att det går att hantera dem på ett bra sätt, de måste vara ändamålsenliga. Så att de hjälper snarare än stjälper. Naturligtvis är regler begränsande till sin natur, men ibland undrar man vad syftet bakom vissa regler är. De motverkar sitt eget syfte.

Vad är de största regelutmaningen i din bransch?

Mängden är det största problemet. Det är svårt att peka på en speciell regel som skulle vara mycket värre än de andra, men mängden regler och regelverk sammantaget blir övermäktiga.

Vad är ditt viktigaste budskap till politiken?

Ta problematiken på allvar och skapa verkstad, det är mycket snack men det händer inte mycket. Och så har det varit länge. Inte minst under de två senaste näringsministrarna, det har varit ordentliga uttalanden men sen blir det ingenting av det.

Vad är den viktigaste regelfråga att driva framöver?

Att sätta mål för vad man vill åstadkomma med regeleffektiviseringsarbetet. Man måste ha en målsättning som är mätbar.