Nya och enklare regler i framtiden…

Sveriges nya regering är på plats och i regeringsförklaringen proklameras att ”regelförenklingsarbetet fortsätter”, vilket utifrån valmanifestet innebär att Regelrådets arbete att granska alla nya regelförslag för att minska regelbördan förlängs till år 2014. Det statliga regelförenklingsarbetet utvidgas till att även gälla länsstyrelse och kommunal nivå och regeringens mål att minska företagens administrativa regelkostnader med närmare 25 miljarder ska nu vara uppfyllt till år 2012. Det finns hopp för Sveriges företagare, men ordentliga krafttag krävs på för företagen prioriterade områden såsom miljö, arbetsrätt och skatter. Även om regeringen inte nådde ända fram under förra mandatperioden så vet de nu vad som krävs. Hårt och prioriterat arbete, någon annan väg finns inte. Från NNR och näringslivets organisationer kommer vi att lyfta fram företagens prioriterade förenklingar och förbättringar, eftersom vi ser att regeringen bör inkludera förbättringar för företagen som även innebär sänkta avgifter och investeringskostnader.

Glädjande nog har den nyvalda riksdagen stark majoritet som stödjer regeringens ambitioner att minska regelkostnaderna för företag. Parallellt med arbetet i Sverige pågår dessutom EU:s förenklingsarbete, som innehåller både bättre nya regler och enklare ”äldre” regler, ”Smart Regulations” som Kommissionens ordförande Barroso valt att uttrycka sig.

Som många vet kommer varannan ny regel som styr företagen från EU, vilket gör att NNR och dess medlemmar är mycket aktiva internationellt framförallt i Bryssel. Den senaste veckan deltog NNR i ett av SPN Bryssel arrangerat seminarium i Europaparlamentet. Seminariet som samlade över 50 deltagare på temat: Ingen ny EU-regel utan en ordentlig konsekvensanalys, fick stöd från närvarande representanter från såväl BusinessEurope, EU-kommissionen och Europaparlamentet, se gärna mer utförligt referat på www.nnr.se.

I nästa vecka ska jag moderera ett samtal mellan ledande representanter för samtliga EU:s institutioner och det europeiska näringslivet genom BusinessEurope. Det finns i denna krets flera olika uppfattningar om hur man bör arbeta för att nå målet ”Smart Regulation”. För företagens och EU:s bästa hoppas jag att detta möte leder till en ökad samsyn kring vilka förbättringar som krävs för att ge Europas företag goda möjligheter att utvecklas, växa och konkurrera internationellt.