Ny medlem: Sveriges Bergmaterialindustri – SBMI

Ny medlem: Sveriges Bergmaterialindustri – SBMI

Regelbloggen har pratat med NNRs nya medlem Sveriges Bergmaterialindustri – SBMI och deras VD Mårten Sohlman för att fråga vad de tänker om medlemskapet och vilka regelfrågor som påverkar deras bransch mest.

Berätta kort om er verksamhet!

Vi är en branschorganisation för bergmaterialindustrin och hela ekosystemet kring den. Cirka hälften av medlemmarna producerar bergmaterialprodukter, den andra halvan är underleverantörer av olika slag, maskinleverantörer, konsulter, jurister och liknande.

Varför blev ni medlemmar i NNR?

Vi är en väldigt regelintensiv bransch. Det handlar inte minst om miljötillstånd och miljötillsyn och hur man kan hantera det på ett resurseffektivt och smidigt sätt. Vi vet att NNR har arbetat mycket med miljötillstånd, kommuninspektioner och liknande. Det är ju stora skillnader vad gäller tillsynsavgifter och regeltillämpning, vilket påverkar våra medlemmar. Där tror vi att vi kommer ha stor nytta av vårt medlemskap i NNR.

Vilka frågor inom regelförbättringsområdet är viktigast för er bransch?

Främst handlar det om miljötillståndsprocessen. Vi är den bransch som kanske har störst frekvens av lite större miljöprövningar. Men även implementeringen av EU-direktiv är en viktig fråga för oss och att det inte överimplementeras. Ett exempel är hur Sverige har implementerat avfallsdirektivet där överimplementering försvårar för omställningen till en cirkulär ekonomi. Ett annat exempel är implementeringen av artskyddsdirektivet som överimplementerats på ett sätt som inte var avsett.

Vad hoppas du att nästa nya regering ska ta tag i först på regelförbättringsområdet?

För vår del finns det två stora utredningar pipeline. Den ena är miljöprövningsutredningen, att den leder till verklig förbättring och att regeringen har ett intresse i att verkligen genomföra de regelförbättringar som utredningen föreslår. Det andra är Naturvårdsverkets uppdrag att utreda hanteringen av schaktmassor, att det faktiskt leder till förbättringar i samhällets hantering.

I en vidare bemärkelse hoppas jag på en ökad förståelse för samhällets behov av bergmaterialprodukter. Det handlar om att väga olika intressen mot varandra. Lokal miljö är viktigt, men det är klimat och samhällsnytta också. Om utgångspunkten är att vi ska bygga ett gott samhälle behöver vi material att bygga det med. Många prövningar, exempelvis miljöprövningar, utmynnar i att det är bäst att vi inte gör någonting alls, men vad är nyttan med det? Det finns andra värden. Vi behöver ett regelverk som gynnar det, som gynnar det hållbara företagandet. Så att vi faktiskt kan bidra till klimatomställningen och till ett gott samhälle.