NNR skickar ut enkät till Sveriges kommuner om regelförenkling och regeltillämpning

Idag skickar NNR ut en enkät till samtliga Sveriges kommuner. Enkäten innehåller ett antal frågor om kommunernas handläggningstider, servicegarantier, avgifter och samordning vad avser tillståndsgivning och tillsyn. Det är kommunens tjänstemän med ansvar för bygglov, serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, livsmedelskontroll och näringslivsservice som är mottagare av enkäten. Enkätens resultat kommer att presenteras under mars/april 2013. I samband med detta kommer NNR att åka ut i landets län och diskutera resultatet med kommunerna.