”Man vill komma åt kryphål, men överreglerar istället.”

anton-lindborg-portratt

Arbetet med NNRs nya småföretagargrupp fortsätter och regelbloggen intervjuar de nya ledamöterna för att få veta mer om deras syn på regelförbättring och sitt engagemang i NNR. Denna gång har vi pratat med Anton Lindborg, som driver ett familjeföretag i byggbranschen och representerar Byggföretagen.

Varför är du en medlem i NNRs småföretagargrupp?

Jag är företagare och för oss är det viktiga frågor, sedan sitter jag också med i SME- utskottet inom Byggföretagen och representerar dem.

Varför tycker du NNRs verksamhet är viktigt?

När det kommer nya lagar och regler som stiftas –  om än med goda syften – behövs det en motpart som tittar på regelverken ur andra perspektiv och med andra erfarenheter, för att skapa ett regelverk som faktiskt uppfyller sitt syfte utan att skapa nya problem. NNR samlar de erfarenheterna och har kapacitet och kunskap att komma med råd, svara på remisser och liknande. Det behövs.

Vad är de största regelutmaningarna i din bransch?

Byggfrågorna, framförallt byggregler, men som alla företag kan det också vara exempelvis krångliga skatteregler, det är många bitar med att driva företag. Det är viktigt att inte göra regelverken för krångliga och komplicerade. Man vill komma åt kryphål, men överreglerar istället. Det är klart att man ska beivra fusk, men det måste fortfarande gå att driva företag, att följa reglerna utan för mycket krångel och höga kostnader, och det måste finnas en förutsägbarhet.

NNRs kommunprojekt är ett exempel som visar på hur stora skillnader det är mellan olika kommuner vad gäller exempelvis handläggningstider för bygglov och ansökningsavgifter. Det är ju samma regler, men utfallet blir helt olika.

Vad är ditt viktigaste budskap till politiken?

Små och medelstora företag är basen i samhället, det är där värde och arbete skapas. Inte minst nu när en av våra största utmaningar är att få fler i arbete behövs vi.

Vad är den viktigaste regelfråga att driva framöver?

Att snabba på byggprocesserna. Idag är det för byråkratiskt att bygga mindre projekt, det blir för dyrt. Den nya Plan- och bygglagen hade goda intentioner, men det blev för krångligt.