Långa handläggningstider – färre investeringar och jobb

Ta företagaren, som får förhandsbeskedet att handläggningen av ett bygglov hos kommunen och länsstyrelsen kan ta 1,5 år. Han kan inte ta in offerter på entreprenaden för utbyggnad och kan således inte räkna på projektet.

Eller industriföretaget, som vill ha tillstånd för att skapa en större verksamhet. De tvingas tacka nej till stora beställningar i väntan på tillstånd och kanske förlorar den stora kunden för gott när de inte lyckas leverera. Under tiden plockar konkurrenterna i omvärlden hem order och affärer som de väntande företagen inte kan lägga anbud på.

Långa handläggningstider är ett hot mot svenska företags konkurrenskraft. Det är inte rimligt att länsstyrelsen i Norrbotten tar 418 dagar på sig i genomsnitt för att handlägga ett överklagande av en detaljplan när Kalmar klarar det på 12 dagar. Eller att Malmö och Örkelljunga behöver mer än 10 veckor för att handlägga ett bygglov när Piteå hanterar det på 1-3 veckor och Göteborg på maximalt 6. Alla följer de samma regelverk, så den enda slutsatsen man kan dra är att kommunerna och länsstyrelserna på olika ställen i landet har en vitt skild syn på hur service till företagen ska prioriteras.

Många kommuner och länsstyrelser har mycket god företagsservice, men andra prioriterar inte företagens behov lika högt och kan ha handläggningstider som handlar om år och månader istället för dagar. NNRs granskning av kommunernas handläggningstider för vissa utvalda ärenden, visade att det inte finns några samband som geografi, politiska majoritet eller storlek. Alla har samma regelverk att följa, men ändå kan två grannkommuner som i mångt och mycket är lika ha diametralt olika service för företagen.

Detta ger en situation som är både godtycklig och rättsosäker. Ofta begränsas problembilden till att vara något som drabbar den enskilde personen eller företagaren, men de bristfälliga rutinerna medför också risken att kommunerna förlorar viktiga investeringar och på så sätt även arbetstillfällen. Om kommunerna och staten menar allvar med att vilja förbättra företagsklimatet, få fler investeringar och arbetstillfällen, samt öka skatteintäkterna så är det nödvändigt att ta tag i de långa handläggningstiderna. Ytterst behövs även en insikt om att hela samhället blir lidande om så inte sker.