Kommunerna som ställer upp för företagen i kristider: Sala

I spåren av utbrottet av COVID-19 har många företag drabbats hårt av vikande efterfrågan. För många har situationen snabbt blivit mycket tuff, och företagare runt om i landet oroar sig för hur de ska få verksamheten att gå runt. Men det finns också små ljusglimtar. En sådan är kommuner som snabbt reagerar på varningssignalerna och gör vad de kan för att förenkla för det lokala näringslivet.

I Sala har kommunen i flera omgångar fattat beslut om åtgärdspaket som ska underlätta för det lokala näringslivet under den närmaste tiden. Regelbloggen har talat med kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C).

Vad gör er kommun för att underlätta för företagen i dessa tuffa tider?

Vi har fattat beslut om två åtgärdspaket. I det första finns bland annat åtgärder för att stärka företagens likviditet, som att ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc och att hålla en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor med mera. Vi har också beslutat om åtgärder för att frigöra tid hos företagen, som att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt och skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.

I vårt andra åtgärdspaket har vi beslutat om nolltaxa för torghandel och uteserveringar under 2020, att tillåta uteserveringar omgående, att skyndsamt utreda möjligheten till lunchkuponger till de elever som omfattas av distansundervisning och att se över möjligheten till att vid behov nyttja friställd personal från näringslivet i kommunala verksamheter.

Sala kommun bidrar, via Handlingskraft Sala, dessutom till samordning av insatser för att hjälpa det lokala näringslivet klara av krisen. Arbetet planeras och uppdateras löpande.

Vad hoppas ni det ska innebära för det lokala näringslivet?

Vi som kommun följer situationen för det lokala näringslivet löpande, och får många signaler om att läget är oerhört tufft för framförallt företag inom restaurang, besöksnäring, service och handel. Genom våra åtgärder hoppas vi möjliggöra för företagen att hitta kortsiktiga lösningar för att stärka sin likviditet, eller åtminstone inte lägga sten på börda för hårt drabbade företag genom kommunala avgifter. Vi vill också bidra till samordning av de olika lösningar, till exempel hemleveranser, som företagen hittar. Förhoppningsvis kan våra åtgärder förhindra att ett antal av våra lokala företag försvinner, vilket vore förödande för oss som kommun.

Har ni några tips till andra kommuner i samma situation?

Det bästa tipset är nog att föra en tät dialog med företrädare för näringslivet, så att ni förstår deras situation lokalt. Exakt vilka åtgärder som vilken kommun bör vidta kan variera, men det är viktigt att förstå sambandet mellan livskraftiga företag och den kommunala skattebasen, och agera därefter.

Många företag klarar inte av ett långvarigt tvärstopp utan hjälp, så gör vad ni kan!