Årlig genomgång av SCBs företagsundersökningar

NNR träffar idag företrädare för SCB för att gå igenom alla SCBs företagsundersökningar, ca 140 st. Syftet med mötet är att få en bild av hur omfattande uppgiftslämnandet är och på vilket sätt man försökt underlätta och minska uppgiftslämnarbördan. Vissa av undersökningarna kommer NNR att gå vidare med för att om möjliget förenkla dem ytterligare.