Vilket är det kommunala uppdraget?

Oscar-Fredriksson

Både svenska och internationella erfarenheter visat att det mest effektiva sättet att nå en bra regelefterlevnad och en säker hantering är att hjälpa företag och företagare att göra rätt. Även OECD har tydliga rekommendationer i denna riktning och i Sverige har Skatteverket under flera år arbetet med detta perspektiv. Vi är därför ett antal dalakommuner som nu tar fasta på det och utvecklar nya stöttande metoder för myndighetsutövning.

Vansbro kommun har under våren startat ett utvecklingsarbete där vi tillsammans med Rättvik, Falun, Borlänge och Malung-Sälens kommun sökt projektmedel från Leader-området Dalälvarnas utvecklingsområde. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för kommunens myndighetsutövande att utvecklas på ett tryggt och inspirerande sätt. Genom ledarskapscoaching, tydliga ramar och ökat samarbete mellan kommuner ska myndighetsrollen utvecklas. Vi vet att vårt sätt att hantera myndighetsutövning är avgörande för ett gott företagsklimat, något som bevisats höra samman med sysselsättning och entreprenörskap samt utveckling av områdets attraktivitet och konkurrenskraft. En utgångspunkt för den här satsningen är de goda erfarenheterna från Rättviks kommun och deras arbete med Tillväxt och Tillsyn.

För att projektet ska lyckas är det viktigt att säkerhet, kvalitet och miljö står högt upp på agendan, hand i hand med att vi utvecklar vår förmåga att underlätta för entreprenörer på landsbygden att starta- och utveckla- sina företag samt för ideella och kommersiella aktörer att starta och genomföra evenemang.

Projektets viktigaste målgrupp är tillsynspersonalen i kommunerna. De coachas i att utforma nya modeller för tillsyn, med fokus på att ”hjälpa företagen att göra rätt”. Resultatet blir konkreta förenklingar för företagare, ideella arrangörer, ungdomar och nysvenskar. Vårt mål är att de ska uppleva att det blir lättare att starta- och driva- företag och evenemang och att mötet med myndigheterna blir ett positivt mervärde, något som hjälper dem att utveckla och att utvecklas i ännu högre grad än idag.

Målen med projektet är en utvecklad myndighetsroll i linje med kommunernas önskemål, ett bättre företagsklimat, fler innovationer, ökad hållbarhet, ökat nyföretagande, ökad sysselsättning och ökad attraktivitet på landsbygden. Ett annat uttalat mål är att hitta en modell för hur förändringsarbete inom myndighetsutövning kan bedrivas.

Några aktiviteter i projektet är:

  • Djupintervjuer med entreprenörer och myndighetsutövare
  • Inspirations- och planeringsdagar för myndighetsutövare och entreprenörer med gästföreläsare från exempelvis Skatteverket, som nyligen reformerat sitt arbetssätt på ett liknande sätt
  • Coachning i vardagen om att leda i förändring för kommunala chefer och tjänstepersoner
  • Utveckling av en ”färdplan” för att etablera det nya arbetssättet i de deltagande kommunerna
  • Dokumentation och integrering av de nya arbetssätten i kommunernas styrsystem
  • Mätning av effekter
  • En plan för fortsatt utveckling efter projektets slut

Vansbro kommun är projektägare för denna satsning på en mer modern myndighetsutövning och vi berättar gärna om projektet för de kommuner och andra organisationer som vill veta mer!

Oscar Fredriksson är Kommunchef i Vansbro kommun