Vad säger partierna om regelförenkling?

Nu närmar vi oss den 19 september och Sveriges företagare inte bara hoppas på enklare och mindre kostsamma regler, utan förväntar sig detta. Varför? Jo för att det pågår ett omfattande förenklingsarbete både inom och utom EU. Om vi i Sverige har onödigt krångliga regelverk innebär detta en försämring av de svenska företagens konkurrenskraft och en sämre ekonomisk tillväxt.

Under de fyra år som Alliansen lett Sverige har regeringen bedrivit ett mycket ambitiöst regelförenklingsarbete. Mycket återstår, men de administrativa regelkostnaderna har för första gången börjat minska och ett regelråd har inrättats för att granska alla nya regelförslag.

För att arbete ska bli en framgång krävs dock ett tydligare fokus på att genomföra de regelförenklingsförslag företagen som de själva efterfrågar. Regelförenklingsarbetet behöver också breddas till att omfatta företagens samtliga regelkostnader och även inkludera tillsynsfrågor och regelhantering på lokal nivå.

Samtliga partier har under de senaste åren slutit upp bakom behovet och nyttan med att ta bort onödigt kostsamma regler och att nya regler bör utformas på ett effektivt sätt.

Inför årets val har Alliansen presenterat ett valmanifest där de tydligt anger att de både vill fördjupa och öka takten i regelförenklingsarbetet – Alliansen lovar bl.a. underlätta inrapporteringen av uppgifter till statliga myndigheter genom att företagen ska ha ett enda rapporteringstillfälle.

Nu väntar Sveriges företagare med spänd förväntan på det rödgröna manifestet, och om det blir som partiernas talespersoner själva angett i olika officiella uttalanden – bl.a. på www.nnr.se. Bland annat så har oppositionspartierna uppgett att de vill fortsätta det ambitiösa arbete som Alliansen inlett och även att göra detta ännu bättre.

Näringslivets regelnämnd, NNR, kommer att bistå med förslag och expertis för att Sverige ska få världens bästa regelverk för företag.