Tillämpningen av marknadsföringsregler för tobak saknar rättsligt stöd!

markus-lindblad-portratt

Konsumentverkets förslag till allmänna råd om marknadsföring av tobak till konsumenter har varit på remiss och fått stark kritik. Men varför? Vi frågade en av kritikerna, Markus Lindblad, som är Head of External Affairs på Snusbolaget.

Markus, vad handlar frågan om?

Konsumentverket har lagt fram ett förslag till uppdatering av sina allmänna råd som är i strid med gällande lag. Det anmärkningsvärda är att myndigheten varit fullt medveten om att förslaget kolliderar med vad lagstiftaren har beslutat. Ändå tycks man ha valt denna väg som utmanar vad riksdagen har beslutat så sent som i december 2018.

Vad är problemet med Konsumentverkets agerande?

Det är flera saker här som är problematiska med myndighetens agerande. Förutom att den lägger fram förslag som saknar rättsligt stöd saknar också Konsumentverket befogenheten att gå emot vad lagstiftaren beslutat. Det är förvaltningsrättsligt bekymmersamt på flera plan. Därtill medför förslaget att e-handelns marknadsaktörer exkluderas från tillämpningen av marknadsföringsreglerna för tobak, något som har setts som både rättsvidrigt, inskränkande av näringsfriheten och diskriminerande av en hel sektor i samhället. Utkastet slår ju mot marknadsaktörer inom e-handeln på ett sätt som varken finns stöd för i lagen eller som uppfattas som välgrundat. Ett tredje problem är att Konsumentverkets allmänna råd syftar till att ge enhetlig och tydlig vägledning till marknaden och andra myndigheter om hur lagreglerna ska tillämpas. Nu har istället effekten blivit den motsatta.

Vad betyder detta för konkurrensvillkoren mellan webb och fysisk butik?

Om förslaget skulle bli verklighet skulle det innebära en snedvridning av konkurrensvillkoren som förmodligen skulle behöva prövas på EU-nivå, både utifrån proportionalitet och fri rörlighet. Det är i grunden vad riksdagen syftade till när den gjorde sin bedömning och kom fram till att regeringens ursprungsförslag, som är det Konsumentverket har försökt driva vidare, är både näringsfientligt och diskriminerande. Marknadsplatser på internet spelar allt större roll för ekonomin i samhället. Det vet också regeringen som vill främja gränsöverskridande handel och konkurrens på lika villkor. Då blir det konstigt att vilja utestänga en handelssektor från de spelregler som gäller för marknaden i stort.

Vad skulle det innebära för handlarna?

Risken är att det snedvrider konkurrensförhållanden på ett omotiverat sätt som kan leda till marknadsmisslyckanden. Det medför i sin tur ökad osäkerhet och minskad förutsebarhet för handeln och i synnerhet för de som är inne eller planerar att gå in och investera i e-handeln.

Hur skulle ni vilja att det löstes istället?

Vi vill att regeringen ska göra det som riksdagen har bett om – återkomma med ett nytt lagförslag som är i linje med vad som riksdagen beslutat när det gäller förutsättningarna att kommunicera med konsumenter på internet, oavsett om det handlar om fysisk butik eller webbutik.

Läs mer om Snusbolagets kritik mot Konsumentverkets förslag här: Snusjournalen