Regelförenkling nödvändigt för hållbart samhälle

Vi lever i ett allt mer komplicerat samhälle. Vi blir också fler och fler som ska samsas om våra gemensamma resurser. Det ställer krav på rättvisa och omfördelning och på hänsyn till miljön och klimat. För det här behöv förstås lagar och regler.

Men det kan bli för mycket av det goda. För stark styrning, felaktiga regler eller en rigid tillämpning av regelverk kan få negativa konsekvenser för individer, företag och i förlängning ett helt samhälle.

Ibland undrar jag om våra folkvalda politiker i riksdagen känner igen sina beslutade lagar när de tröskats genom myndighetsvärden och blivit förordningar och föreskrifter. Likaså undrar jag hur tjänstemännen mår när de känner sig tvingade att använda ett regelverk som tydligt inte är anpassat till den företagare de har kontakt med. Respekt för lagstiftning bygger på att man vet att den finns, förstår meningen med den och att den tillämpas klokt.

Bönder lever under ca 400 regelverk. Det är vanligt att företagare i de gröna näringarna även bedriver t ex livsmedel- eller turistverksamhet och då blir regelverken ännu fler. Bara Jordbruksverket kommer med ca 20 nya föreskrifter årligen, bara ett fåtal försvinner.

Det klart att det blir svårt att hålla reda på. Enligt en av LRFs medlemsundersökningar tycker 71 % av våra medlemmar att det är svårt och tidskrävande att hålla sig uppdaterad. 40 % oroar sig för att de inte gjort allt rätt enligt gällande lagar och regler.

Självklart hämmar det nysatsningar. Ett omfattade och invecklat regelverk i kombination med en tidskrävande handläggning kan få vilken verksamhetsidé som helst att verka omöjlig.

Jag tycker det är bra att regeringen har satsat på regelförenkling. Det är en rörelse som går genom hela Europa och resten av världen därför att det är nödvändigt. Det är dyrt med administration, det kväver företagsamhet om den blir för otymplig och det skapar i värsta fall korruption.

Tyvärr har inte de förändringar som hittills gjort inte slagit igenom i företagarnas vardag. Vi har helt enkelt inte märkt det. Det vore bra om det fortsatta arbetet hade ett tydligare företagsfokus. LRF vill att man minskar rapportskyldigheterna och blanketthysterin, gör reglerna mer relevanta och enklare, ser över tillämpning, tillsyn och sanktioner.

Det är en viktig förutsättning för att vi ska nå ett såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt hållbart samhälle.