”Om reglerna inte är välmotiverade undergräver det samhällsmoralen”

”Om reglerna inte är välmotiverade undergräver det samhällsmoralen”

Regelbloggen har intervjuat partiernas regelpolitiska talespersoner för att ta pulsen på regelfrågorna i svensk politik. Idag har vi talat med Louise Eklund, Liberalernas regelpolitiske talesperson.

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Liberalerna har under lång tid drivit frågan om minskad regelbörda för företagen. Reglerna behöver vara välmotiverade och få. Om reglerna inte är välmotiverade undergräver det samhällsmoralen och människors vilja att följa reglerna.

Kvaliteten på konsekvensutredningarna som åtföljer regelförslag har varit låg under en mycket lång tid. Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att höja kvaliteten?

Liberalerna vill se ett främjandeuppdrag till statliga myndigheter för att gynna företagandet. Myndigheternas uppgift ska inte enbart vara att kontrollera och stoppa felaktigheter utan att hjälpa människor och företag att göra rätt. En översyn bör göras av regleringsbreven för förvaltningsmyndigheterna för att tydliggöra det ansvar som dessa har för att värna näringsklimatet i Sverige. Innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller allmänna råd ska myndigheten göra en konsekvensutredning för att analysera förslagets följder och kostnadsmässiga effekter för företagen. När det gäller föreskrifter som kan påverka företagens förutsättningar ska myndigheten dessutom ge Regelrådet tillfälle att yttra sig över konsekvensutredningen.

Liberalerna vill vid sidan av Regelrådet inrätta ett implementeringsråd som ska verka i nära samarbete med Regelrådet för att dessa två verksamheter ska vara harmoniserade. Ett implementeringsråd ska granska hur lagar och regler implementeras och hur de påverkar svensk konkurrenskraft. Rådet ska driva förenklingsarbete på nationell nivå och på EU-nivå på samma sätt som det implementeringsråd som finns i Danmark verkar.

Företagens kostnader till följd av regler har ökat med flera miljarder under de senaste åren. Vilka åtgärder anser ni behöver genomföras för att bromsa denna utveckling?

Tillståndsprövningen bör reformeras och förenklas, anmälan om uppgifter från företagen till myndigheterna bör endast ske en gång (en s k en dörr-in-funktion) och principen om en regel in en regel ut bör prövas.

Företagen har under ett flertal år angett att förbättringar och förenklingar av regelverken är särskilt viktiga inom områdena skatt/moms, arbetsrätt och arbetsmiljö, miljö och specifika branschregler. Vilka konkreta förbättrings- och förenklingsåtgärder vill ditt parti vidta på dessa och andra områden?

Liberalerna vill göra det lättare för företagen att behålla nyckelkompetens och stärka svenska företags konkurrenskraft genom att utvidga expertskatten till sju år. Vi vill även förenkla och förbättra 3:12 reglerna genom att förenkla ägarskiften men också se över schablonen för den s.k. förenklingsregeln. Vi vill även se över inkomstskattelagen för att göra det återigen möjligt för styrelseledamöter att fakturera för sina uppdrag. Det är viktigt för att se till att ännu fler småföretag får in viktig och erfaren kompetens i styrelsen.

Överimplementering av EU-regler orsakar ofta högre kostnader och svårigheter för svenska företag att konkurrera på den inre marknaden. Hur anser ditt parti att överimplementering bör hanteras och undvikas?

För att komma till rätta med onödig överimplementering av EU-direktiv behöver det finnas en vägledande princip. Liberalerna anser att utgångspunkten bör vara miniminivån, det vill säga att Sverige uppfyller grundkraven enligt direktivet. Om det finns skäl att överskrida denna nivå ska dessa tydligt redovisas och effekterna för företag och allmänhet bedömas. Om det finns skäl för Sverige att överskrida grundkraven behövs en analys som visar att fördelarna med mer ambitiösa nationella regelverk (till exempel för miljön, folkhälsan eller arbetarskyddet) som överväger den nackdel som ligger i en ökad regelbörda.

Vad är er tidsplan för att genomföra ovannämnda åtgärder?

Reformeringen av miljötillstånden ligger högt upp Liberalernas och regeringens agenda och flera initiativ har redan tagits. De ovan föreslagna regelförenklingarna finns med i Liberalernas riksdagsmotioner de senaste åren och har behandlats under riksdagsåren. I flera fall har de lett till uppdrag åt regeringen att vidta åtgärder snarast möjligt.