Obama tar initiativ kring regelförenkling

Även i USA är regelförenkling för företag ett prioriterat område och nyligen gick president Obama ut med direktiv för att minska regelbördan. Han påtalar vikten av förutsägbarhet i regelverket och i Wall Street Journal säger han att ”Small firms drive growth and create most new jobs in this country. We need to make sure nothing stands in their way”.

Nu har de amerikanska myndigheterna fått i uppdrag att undersöka allmänhetens uppfattning om regelverken, att minska regelbördan för den privata sektorn, att förenkla och harmonisera sina regelverk, att förespråka flexibilitet och valfrihet. Myndigheterna skall också inom 120 dagar presentera planer i syfte att granska de befintliga regelverken och se om detta behöver modifieras, effektiviseras, utökas eller avskaffas.

Direktiven har redan börjat utföras och exempelvis så har departementen för energi, handel och socialförsäkringar gått ut till allmänheten och bett om idéer kring vilka regler som de anser bör effektiviseras eller avskaffas. FDA (Food and drug administration) har presenterat 25 reformer som ska göra granskningen av nya medicinska innovationer bättre, smartare och snabbare i syfte att förbättra förutsättningarna för innovationer, få jobben att stanna kvar i landet och generera bra och säkra tekniska hjälpmedel som kan komma till nytta i sjukvården. Arbetsmarknadsdepartementet å sin sida istället har dragit tillbaka ett antal regelförslag efter att ha lyssnat av allmänheten, eftersom reglerna kräver mer resurser än vad de genererar i nytta.

I Sverige har vi ju sett liknande direktiv från regeringen och det är intressant att se hur lika tankegångarna är i USA.

Läs gärna mer om president Obamas regelförenklingsagenda här.