Länsbesök i Småland och Östergötland om kommunernas regeltillämpning

Under måndagen och tisdagen presenterades resultaten i NNRs kommunprojekt för kommunerna i Smålandslänen samt Östergötland och Södermanland. Totalt fyra möten ägde rum på Svenskt Näringslivs regionkontor i de olika residensstäderna. Mötena var välbesökta med ansvariga politiker, tjänstemän, branschorganisationer och företag.

Resultaten visade att några kommuner i varje län lyckats korta sina handläggningstider för serveringstillstånd och bygglov samtidigt som avgifterna för miljöfarlig verksamhet skiljer sig något mindre åt mellan länens kommuner än vad de gör i landet i övrigt. Samtidigt är spridningen i handläggningstid för serveringstillstånd samt kontrolltid för livsmedelskontrollen stor och avgiftsskillnaderna för dessa områden liksom för bygglov betydande. Nästan alla kommuner i de besökta länen tar ut avgifter som inte betalas tillbaka även om tillsynen uteblir.

Efterföljande diskussioner handlade mycket om hur kommunerna kan bli effektivare, ex. genom mätning och uppföljning, möjligheten att ha en oberoende kommunrevision liksom ett utökat samarbete  inom kommunen och mellan kommunerna. Vidare diskuterades principer för avgiftssättning och hur kommunen kan bli mer transparent gentemot företagen