Införselmoms – en bra och riktig reform som kan bli ännu bättre

Efter flera års påtryckningar från näringslivet, så upphörde Tullverket den 1 januari 2015 att debitera införselmoms för importerade varor. Historiskt har, vid import, tullavgift beräknats på varans värde vid importtillfället och införselmoms beräknats på varuvärdet samt på tullavgiften.

Denna, till Tullverket, betalda införselmomsen har importörerna sedan kunna lyfta av i sin momsskattedeklaration två – tre månader senare.

Hela förfarandet har inte tillfört staten något utan endast stor administration såväl hos Tullverket, Skatteverket som hos importföretagen. De senares likviditet har dessutom belastats i stor omfattning.

Därför såg vi företagare mycket positivt på att införselmoms skulle slopas från årsskiftet 2015. Dock så kunde förfarandet av någon anledning inte göras lika enkelt som i andra länder, som t ex i Danmark där man inte erlägger införselmoms och följaktligen inte kan dra av denna moms i sin momsskattedeklaration. Här krävs inga bevis – inget att dra behöver inte bevisas.

I Sverige kan man tydligen inte göra saker så enkelt. Vid importtillfället gör man istället tulldeklarationen utan införselmoms, med angivande av beräkningsgrund för denna moms, som den tidigare skulle sett ut, fast den ju nu utgått.

I momsdeklarationen måste denna beräkningsgrund alltså räknas ut och anges i en ruta. Därefter måste importföretagen beräkna den införselmoms som skulle ha betalas och dra av samma belopp – ett ytterst onödigt nollsummespel.

Detta komplicerade förfarande har medfört ett otal frågor och felaktiga momsdeklarationer. Det svenska näringslivet borde få förenklade system och inte mer komplicerade, varvid verksamheter kan lägga mer energi på utveckling mm. Det skulle gynnat alla; företagen, jobben, tillväxten osv – istället för som nu, en enda administrativ och tidsödande röra.

Det positiva med reformen är att idag behöver ingen införselmoms erläggas vid importen, ett förfarande som ger bättre likviditet även om det medför onödigt administrativt arbete. Nästa steg måste vara att även minska administrationen.

Ingmar Ingstad, VD och ägare av Ingstad & CO, en speditionsfirma och oberoende fraktmäklare som är specialiserad på internationella transporter