NNR och Regelrådet presenterade Gold-plating rapporten för Stoiber-gruppen

NNR (Jens Hedström och Karin Atthoff) deltog tillsammans med Regelrådet i den s.k. Stoiber-gruppens möte under torsdagen 6 mars. Organisationerna var inbjudna för att redogöra för den gemensamma rapporten Att tydliggöra gold-plating – bättre genomförande av EU-lagstiftning.

Högnivågruppen för oberoende intressenter mot administrativa bördor också kallad Stoiber-gruppen efter dess ordförande Edmund Stoiber inrättades 2007 för att lämna råd till EU-kommissionen om genomfröandet av åtgärdsprogrammet för minskning av administrativa bördor i EU. I november 2011 publicerade högnivågruppen en rapport om bästa praxis i EU:s medlemsstater vid genomfröande av EU-lagstiftning. Därav gruppen intresse för NNRs och Regelrådets gemensamma projekt. Både ordförande Dr Stoiber och flera andra medlemmar i gruppen uttryckte starkt stöd för NNRs och Regelrådets slutsatser och rekommendationer om hur genomförande av EU-lagstiftning kan göras bättre ur ett företagsperspektiv. NNR fick också bifall för sitt arbete med att föra upp frågan på EU-nivå och, i ett första steg, hitta en europeisk gemensam tolkning och syn på vad begreppet gold-plating faktiskt ska anses omfatta.