FÖREBILD: REFORMER SOM FÖRENKLAR
Den nya diskrimineringslagen sparar tid och pengar för företagen!

Förebilder Av Förebilder
10 juni 2014
 

Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen i kraft. Den medförde ett par rejäla regelförbättringar för företagen. Tidigare var alla företag skyldiga att varje år göra kartläggningar och analys av lönerna. Dessutom var alla företag med 10 eller fler anställda skyldiga att upprätta en handlingsplan för jämställda löner, vilket var ett tids- och arbetskrävande arbete. Men, med den nya lagen behöver bara företagen göra detta arbete vart tredje år och dessutom höjdes gränsen för krav på handlingsplan till att omfatta enbart de företag som har fler än 25 anställda. På så sätt frigörs tid så att företagarna istället kan göra det de ska – driva företag.

Förutom att åtgärden lättade regelbördan för företag, så finns det fler anledningar till varför reformen var bra. Till exempel så gav den gamla modellen faktiskt ingen märkbar reell effekt och metoden bidrog inte till målet om att göra arbetslivet mer jämställt. Inga fakta stöder heller att löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskade fortare på grund av att lönekartläggningarna gjordes årligen. Jämställdhet i arbetslivet uppnås genom att hela samhället arbetar med bättre normer och värderingar samt genom att lönebildningen på företagen utvecklas och inte genom att företagarna gör årliga kartläggningar och planer.

När ändringen infördes så beräknades de administrativa regelkostnaderna minska med hela 77 procent, eller 387 miljoner kronor, till följd av förändringarna. En riktigt bra regelförbättringsreform!

Denna text reviderades 11 juni

Skriv en kommentar

*