FÖREBILD: TÄBY KOMMUN
LEAN-modellen förbättrade bygglovshantering

Förebilder Av Förebilder
03 juni 2014
 

taby

Mikael Mattsson, Bygglovchef i Täby kommun, berättar för NNR att kommunledningen hade varit hos Scania och inspirerats av deras arbete med LEAN. De beslutade sig för att pröva denna modell inom bygglovsenheten eftersom det spretade beslutsmässigt och det fanns stora ärendebalanser. Arbetet påbörjades 2011 och den huvudsakliga implementeringen av det nya arbetssättet skedde under 2012. Nu ser man tydliga resultat av arbetet.

Mikael berättar att köer och handläggningstider har förkortats radikalt och samordningen av besluten är mycket bättre tack vare gemensamma mallar. Dessutom genomförs gemensamma samsynsmöten varje vecka för att säkerställa en enhetlig linje i besluten och att alla sökande får svar via den kontaktperson som har ansvar för ärendet.

På enheten finns även alla samsynsdokument samlade för att säkerställa mer enhetliga bedömningar och beslut. En viktig del i arbetet med att effektivisera handläggningen är också att inte skicka remisser i onödan till olika enheter inom kommunen. Idag remitteras ärenden endast till de som verkligen ska ha det.

Eftersom stora delar av Täby har tydliga detaljplaner är det inte särskilt mycket utomplansförfrågningar. Oftast är det därför redan tydligt vad som gäller och det är viktigt att hålla på detta i bedömningarna så att besluten håller för en rättslig prövning. Den som fått ett beslut av kommunen måste kunna förlita sig på att kommunens bedömning är korrekt ifall besluten överklagas.

Täby har dessutom infört ett förenklat avgiftssystem med en fast taxa för olika typer av bygglov inom givna intervall. Detta för att slippa komplicerade beräkningsmodeller med olika koefficienter etc. Sammantaget innebär de åtgärder som genomförts en ökad rättssäkerhet och transparens i beslutsfattandet vilket förenklar för såväl kommunens tjänstemän som företagen.

Kontakt
Mikael Mattsson, Bygglovchef i Täby kommun
Telefon: 08-55 55 95 68
E-post: mikael.mattsson@taby.se

Skriv en kommentar

*