”För att stärka svensk konkurrenskraft behöver vi ta samlat grepp om regelfrågan”

”För att stärka svensk konkurrenskraft behöver vi ta samlat grepp om regelfrågan”

Regelbloggen har intervjuat partiernas regelpolitiska talespersoner för att ta pulsen på regelfrågorna i svensk politik. Idag har vi talat med Fredrik Olovsson, Socialdemokraternas näringspolitiske talesperson och ansvarig för regelförbättringsfrågorna.

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Vi ser ett behov av regelförbättringar som underlättar kontakten med myndigheter och andra offentliga instanser som företag behöver stundtals ha daglig kontakt med. För att stärka svensk konkurrenskraft behöver vi ta samlat grepp om regelfrågan och se till att svenska regler inte missgynnar företag och försämrar deras konkurrenskraft. Sverige behöver även vara en stark röst i EU för att undvika onödigt regelkrångel från Bryssel och bidra med ett svenskt perspektiv. Vi har en gyllene chans att verkligen sätta ett svenskt perspektiv i frågan om regelförbättringar i EU när vi nu har ordförandeskapet, jag hoppas att regeringen tar tillvara på den chansen.

Kvaliteten på konsekvensutredningarna som åtföljer regelförslag har varit låg under en mkt lång tid. Vilka åtgärder vill ditt parti vidta för att höja kvaliteten?

Vi tog i regeringsställning fram en ny konsekvensförordning och påbörjade ett arbete med stödja kommittéväsendet för att höja kvaliteten på konsekvensutredningarna. Att ESV får en samlat ansvar för att stärka arbetet med konsekvensanalyser kan ytterligare förbättra arbetet.

Företagens kostnader till följd av regler har ökat med flera miljarder under de senaste åren. Vilka åtgärder anser ni behöver genomföras för att bromsa denna utveckling?

När det gäller ändrade regler som kan korta tillståndsprocesser finns en lång rad förslag i Miljötillståndsutredningen och Klimaträttsutredningen som kan spara tid och pengar för företagen. Förslagen är remissbehandlade och regeringen måste lägga fram dem omgående.

Genom förordning 1264 ”Förenkling genom digitalisering” har flertalet myndigheter tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter i sina kontakter med företag. Det är viktigt att det arbetet fortsätter och vi ser att det finns stor potential i digitalisering för förenkling och vill därför fortsatt utveckla verksamt.se

Vi vill generellt genomföra regelförbättringar som gör att företag får mer tid att göra det de är bra på och samtidigt ha ett regelverk som bidrar till kvalitativa näringar som kan konkurrera på en global marknad. Regelverken behöver vara proportionella och utformas så att de bidrar till att främja svenska företags tillväxt, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga. De kostnader för svenska företag som följer av regler ska över tid minska som andel av BNP, och kostnadsutvecklingen ska vara lägre än i omvärlden. Det behövs ett tydligt främjandeuppdrag för våra myndigheter.

Företagen har under ett flertal år angett att förbättringar och förenklingar av regelverken är särskilt viktiga inom områdena skatt/moms, arbetsrätt och arbetsmiljö, miljö och specifika branschregler. Vilka konkreta förbättrings- och förenklingsåtgärder vill ditt parti vidta på dessa och andra områden?

Socialdemokraterna genomförde i regeringsställning en stor översyn av momslagen, för att den ska bli enklare och mer tydlig att tillämpa. Vi tillsatte också ett flertal utredningar som nu är remitterade och där många frågor borde genomföras omgående. Jag vill särskilt nämna förslagen som rör miljötillstånd och förenklingar som omfattar energiområdet.

Överimplementering av EU-regler orsakar ofta högre kostnader och svårigheter för svenska företag att konkurrera på den inre marknaden. Hur anser ditt parti att överimplementering bör hanteras och undvikas?

Svenska företag ska inte missgynnas på den inre marknaden till följd av överimplementering av EU-regler och när Socialdemokraterna satt i regering gav vi därför Tillväxtverket uppdrag att titta närmare på just det. För att komma åt problemen behöver vi ha en ordentlig överblick som kontinuerligt ser över vilka regler som kan anses vara överimplementerade och på vilket sätt dessa kan underlättas för att främja företagande och bidra till stärkt konkurrenskraft. Varje lagstiftningsprojekt – även dem med grund i EU-regler – behöver beakta proportionalitet och att man når politiska mål på effektivast möjliga sätt. De mål för regelförenkling som S-regeringen lade fast bör vara vägledande för arbetet.

Vad är er tidsplan för att genomföra ovannämnda åtgärder?

En del åtgärder är klara för beslut, exempelvis förslagen som är färdigremitterade från utredningarna jag nämnt ovan, annat är ett löpande arbete.