FÖREBILD: ÖREBRO KOMMUN
Servicecenter – en väg in till kommunen

Förebilder Av Förebilder
24 juni 2014
 

orebro_bild_2

Örebro kommun har under flera år arbetat med att underlätta företagens kontakter med kommunen. Kommunen arbetar med företagslotsar och lotsträffar där företagen får möjlighet att träffa alla som är involverade vid samma tillfälle. Företagen får då möta tjänstemän med ansvar för servering, bygg, markupplåtelse, socialförvaltning, brandskydd och miljö vid en gemensam informationsträff.

Kommunen har fått mycket positiv respons från företagen på detta arbetssätt och företagsfrågorna har därför sin givna plats i det kommungemensamma Servicecenter som nu startats. Patric Klaremo är enhetschef för servicecentret och beskriver hur man arbetar för att öka tillgängligheten och sprida kunskap om lotsfunktionen både bland företag och kommunens egna tjänstemän.

Servicecentret öppnade 1 februari 2014 och är ett sätt att utveckla arbetet med ökad tillgänglighet. Servicecenter är en modell för att göra det enklare att få kontakt med kommunen och förmedla en ingång till lotsarna. Vi ser detta som en viktig insats för att göra lotsfunktionen mer känd och skapa dialog med företagen.

Alla medarbetare på det kommungemensamma servicecentret utbildas i att se helheten för att sedan kunna dra i rätt trådar och förmedla kontakter till lotsar på förvaltningarna som tar ärendet vidare. Vi behöver bli bättre på att kommunicera det arbete som görs för företagen och att förbättra kontakterna mellan alla de kommunala tjänstemän som jobbar med företagsrelaterade frågor.

Kontakt
Patric Klaremo
Enhetschef
 Servicecenter, Örebro kommun
Telefon:
019-21 11 30
E-post: 
patric.klaremo@orebro.se

Skriv en kommentar

*