Förebilder

Förebilder

 

Inlägg av Förebilder

FÖREBILD: ÖREBRO KOMMUN
Servicecenter – en väg in till kommunen

24 juni 2014 av Förebilder

Örebro kommun har under flera år arbetat med att underlätta företagens kontakter med kommunen. Kommunen arbetar med företagslotsar och lotsträffar där företagen får möjlighet att träffa alla som är involverade vid samma tillfälle. Företagen får då möta tjänstemän med ansvar för servering, bygg, markupplåtelse, socialförvaltning, brandskydd och miljö vid en gemensam informationsträff. Kommunen har fått […]

Läs mer »

FÖREBILD: LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE
Exempel: Tillsynsvecka och företagsenkät

17 juni 2014 av Förebilder

Länsstyrelsen i Skåne har under flera år valt att fokusera på att utveckla sitt tillsynsarbete genom införandet av en särskild tillsynsvecka. NNR har talat med Johanna Piven som är stabschef på Länsstyrelsen i Skåne. Under tillsynsveckan har myndigheten särskilt fokus på att genomföra operativ tillsyn på plats. Under 2013 genomfördes 190 tillsynsbesök i samband med […]

Läs mer »

FÖREBILD: REFORMER SOM FÖRENKLAR
Den nya diskrimineringslagen sparar tid och pengar för företagen!

10 juni 2014 av Förebilder

Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen i kraft. Den medförde ett par rejäla regelförbättringar för företagen. Tidigare var alla företag skyldiga att varje år göra kartläggningar och analys av lönerna. Dessutom var alla företag med 10 eller fler anställda skyldiga att upprätta en handlingsplan för jämställda löner, vilket var ett tids- och arbetskrävande […]

Läs mer »

FÖREBILD: TÄBY KOMMUN
LEAN-modellen förbättrade bygglovshantering

03 juni 2014 av Förebilder

Mikael Mattsson, Bygglovchef i Täby kommun, berättar för NNR att kommunledningen hade varit hos Scania och inspirerats av deras arbete med LEAN. De beslutade sig för att pröva denna modell inom bygglovsenheten eftersom det spretade beslutsmässigt och det fanns stora ärendebalanser. Arbetet påbörjades 2011 och den huvudsakliga implementeringen av det nya arbetssättet skedde under 2012. […]

Läs mer »

FÖREBILD: LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTEN
Särskild ingång på webbplatsen för företag

27 maj 2014 av Förebilder

En återkommande kritik från företagen är bristande tillgänglighet och svårigheten att hitta relevant information på länsstyrelsernas hemsidor. Informationen som berör företag finns ofta utspridd i en informationsstruktur som täcker hela myndighetens breda verksamhet. På Länsstyrelsen Västerbotten har webbansvarige kommunikatören Jonas Mattebo tagit fasta på kritiken och genomfört ett projekt för att inventera den egna webbplatsen […]

Läs mer »

FÖREBILD: UDDEVALLA KOMMUN
Dialog med företagen gav bättre modell för serveringstillstånd

20 maj 2014 av Förebilder

Uddevalla hade en gammal modell för beräkning av avgifter för serveringstillstånd och tillsyn. Modellen, som funnits under längre tid, var i stort behov av justering och modernisering. Torbjörn Hernius på tillståndsenheten i Uddevalla berättar att man inför införandet av en ny beräkningsmodell började med att räkna fram vilka resurser som krävdes för att få en […]

Läs mer »

FÖREBILD: KOMMUNSAMVERKAN I ÖSTRA SKARABORG
Samverkan och effektivisering av miljötillsynen

13 maj 2014 av Förebilder

Ursprunget till Miljösamverkan östra Skaraborg var att en av inspektörerna i Tibro kommun ringde och önskade mer samarbete med sina kollegor i Skövde. Även Falköping kontaktades och 2008 inledde tre kommunerna inledde ett samarbete. Idag ingår även Hjo och Karlsborg i samarbetet. NNR har intervjuat Eva Berglund som är biträdande förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg. […]

Läs mer »

FÖREBILD: REFORMER SOM FÖRENKLAR
Storbritannien – tar krafttag mot gold-plating

06 maj 2014 av Förebilder

En av EU:s grundpelare är som bekant den inre marknaden. Tyvärr fungerar den inte så väl som den skulle kunna göra och orsaken ligger till stor del hos oss i medlemsländerna. Ett exempel är s k ”gold-plating”. Begreppet används för att beskriva när det nationella genomförandet av ett EU-direktiv går utöver och blir mer långtgående […]

Läs mer »

FÖREBILD: MJÖLBY KOMMUN
Bygglov 24plus – hantering av enklare bygglovsärenden inom ett dygn!

29 april 2014 av Förebilder

Vid årsskiftet införde Mjölby kommun ”Bygglov 24plus” för bygglovsärenden som är enkla och planenliga. Genom en tidig och nära dialog med de som ansöker kan Mjölby kommun garantera bygglov på 24 timmar när det rör sig om enklare ärenden. – Vi bjuder in sökande till en förstudie som de sedan kan utgå ifrån, så att […]

Läs mer »

FÖREBILD: LAHOLMS KOMMUN
Företagslots – för tillgänglighetens skull

22 april 2014 av Förebilder

Laholms kommun fick indikationer från företagen att de upplevde kontakterna med kommunen som krångliga. Det var besvärligt att ringa runt till olika handläggare när man önskade svar på olika frågor och dessutom kunde svaren bli olika beroende på vem företagarna fick tala med. Kommunen ville åtgärda detta och landade i en lösning med en företagslots. […]

Läs mer »